Memur Maaş Hesaplama Robotu ve Eğitim VideosuMEMUR MAAŞ HESAPLAMA KALEMLERİ- MEMUR MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?

Aylık
657 S.K. tabi tüm memurlara
657 S.K. Md. 155 ve BÜMKO'nun 08.01.2019 tarihli Genelgesi
Gösterge X Katsayı = Aylık


Ek Gösterge
657 S.K. tabi tüm memurlara; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak Ek gösterge verilir.
657 S.K. Md. 43/B ve BÜMKO'nun 08.01.2019 tarihli Genelgesi
Ek Gösterge X Katsayı = Aylık


Taban Aylığı
657 S.K. tabi tüm memurlara
375 s. KHK Md. 1/A ve ve BÜMKO'nun 08.01.2019 tarihli Genelgesi
1000 X Taban Aylık Katsayısı = Taban Aylığı


Kıdem Aylığı
657 S.K. tabi tüm memurlara
375 s. KHK Md. 1/A ve ve BÜMKO'nun 08.01.2019 tarihli Genelgesi
(Hizmet Yılı X 20) X Katsayı = Kıdem Aylığı


Zamlar (Yan Ödeme)
B.K.K. Eki I Sayılı Cetvelde gösterilenler
657 S.K. Md. 152, 2006/10344 s. B.K.K. ve BÜMKO'nun 08.01.2019 tarihli Genelgesi
Yan Öd. Puanı X Yan Öd. Katsayısı = Yan Ödeme


Özel Hizmet Taz.
B.K.K. Eki II Sayılı Cetvelde gösterilenler
657 S.K. Md. 152 ve 2006/10344 s. B.K.K.
En Yük. Dev. Mem. Aylığı X Özel Hiz. Taz. Oranı = Öz. Hiz. Taz.


Makam Tazminatı
657 S.K. Eki IV Sayılı Cetvelde gösterilenler
657 S.K. Ek-Md. 26 ve 375 s. KHK Ek-Md. 10
Gösterge Rakamı X Katsayı = Makam Tazminatı(IV Sayılı Cetvelde gösterilen)


Görev Tazminatı
Makam Tazminatı alan ancak Temsil Tazminatı almayan personele
375 s. KHK Md. 1/C ve 2008/13694 s. B.K.K.
Gösterge Rakamı X Katsayı = Görev Tazminatı(BKK Md.1'de gösterilen)


Temsil Tazminatı
B.K.K. Eki Cetvelde gösterilenler
4505 S.K., 375 s. KHK Ek-Md. 10 ve 2000/457 sayılı B.K.K.
Gösterge Rakamı X Katsayı = Temsil Tazminatı(BKK Eki Cetvelde gösterilen)


Yabancı Dil Taz.
KPDS Sınavında A, B ve C Düzeyinde başarılı olan Kamu personeline
375 s. KHK Md. 2, YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HK. YÖNETMELİK ve 1997 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesi
Gösterge Rakamı X Katsayı = Yabancı Dil Tazminatı(Genelgede belirtilen rakam)


Ek Ödeme
Eşit işe eşit ücret (Ücret dengesi için)
375 s. KHK Ek-Md. 9
En Yük. Dev. Mem. Aylığı X Ek Ödeme Oranı = Öz. Hiz. Taz.


Ek Ders Ücreti
657 S.K. 89 ncu maddesine göre ders vermekle görevlendirilenler
657 S.K. Md.176 ve Md.89
Gösterge Rakamı X Katsayı*** Gösterge Rakamı: 140 veya 150 yada bunların %25 fazlası


Ek Ders Ücreti
Yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına
2914 sayılı Kanun, 3843 sayılı Kanun hükümleri
İlgili Mevzuatta ayrıntılı olarak belirtilmiştir.


Konferans Ücreti
Konferans veren kişilere Bütçe Kanunu Eki "K" Cetveli (2019 yılı için "29,20TL.'yi" geçemez.)
Bakan onayıyla Kurumca belirlenecek tutar.

Toplu Sözleşme İkramiyesi
Sendika üyesi Memura 375 s. KHK Ek-Md. 4 ve KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2020 VE 2021 YILLARINI KAPSAYAN 5. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME'nin 26. maddesi.
750 X KATSAYI = TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ
(Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenir.)


Tedavi Yardımı
657 S.K. tabi tüm memurlar ve bunların bakmakla
yükümlü olduğu kişiler
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nun 3. Kısım (md.60-78)
İlgili Mevzuatta ayrıntılı olarak belirtilmiştir.


Aile Yardımı
Memurun çalışmayan Eşe (2.134) ve
Çocuklarına(250)
657 S.K. (Md.202-206), 2011/2022 sayılı BKK Md.3 ve
2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ve 2016-
2017 Yılı 3. Dönem Toplu Sözleşme Md.11
Toplam Gösterge Rakamı X Katsayı = Aile Yardımı


Doğum Yardımı
Miadında doğum yapan tüm Türk Vatandaşlarına
yapılan bir yardımdır
633 sayılı KHK. Ek Madde.4 ve Doğum
Yardımı Yönetmeliği
- 1.Çocuk: 300,00 TL.
- 2. Çocuk: 400,00 TL.
- 3. Çocuk ve sonraki çocuklar: 600,00 TL.


Ölüm Yardımı
Memur, Memurun çalışmayan Eşi ve Çocukları için
657 S.K. Md. 208 ve Devlet Memurları
Tedavi Yardımı ve Cenaze Gidserleri Yönetmeliği
Memur ölürse; En Yük. Dev.Mem.Ay. X 2
Memurun çalışmayan Eşi veya Çocuk ölürse;En Yük. Dev.Mem.Ay.
Giyecek Yardımı Yönetmelik Eki I ve II Sayılı Cetvelde gösterilenler


657 S.K. Md. 211 ve Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni veya bazı
durumlarda nakdi olarak verilir.


Emeklilik Tazminatı
Emekli olan tüm personele verilir.
375 s. KHK Md. 1/D ve 2018-2019 Yılı 4.
Dönem Toplu Sözleşme Md.10
13.558 X Katsayı = Emeklilik Tazminatı


Asgari Geçim İndirimi
Memura %50, çalışmayan eş için %10, ilk 2 çocuk
için %7,5, 3. çocuk için %10, diğer çocuklar için
%5 indirim uygulanır.
193 sayılı G.V.K. Md.32 ve 103, Asgari Ücret
Yönetmeliği ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı.
Ayrıca BÜMKO Genelgesi.
(Brüt Asgari Ücret X 12) X Asg.Geç.İnd. Oranı X %15 (G.V. Oranı) =
AA son olarak AA/12 = Aylık Düşülecek Asg. Geç. İndirimi
(Gelir Ver. Kan. Md. 94/1- Vergi tevkifatı)


Engellilik İndirimi
- 1. Derece Engelli: Çalışma Gücünün Asgari %80 kaybetmiş,
- 2. Derece Engelli: Çalışma Gücünün Asgari %60 kaybetmiş,
- 3. Derece Engelli: Çalışma Gücünün Asgari %40 kaybetmiş
193 sayılı G.V.K. Md. 31 ve Gelir Vergisi
Genel Tebliği (Seri No:305)
2020 Yılı için;
- 1. Derece Sakat: 1.400,00 TL.
- 2. Derece Sakat: 790,00 TL.
- 3 Derece Sakat: 350,00 TL.


Şahıs Sigorta Primi İndirimi
Şahıs Sigorta Primi ödeyen personel 193 sayılı G.V.K. Md. 63/3
Şahıs Sigortası için ödenen katkı payı, elde edilen ücretin %15'ini geçemez.
*** Yıllık olarak, asgari ücretin yıllık tutarını geçemez.
Sendika Aidatı İndirimi Sendika üyesi Memur 193 sayılı G.V.K. Md. 63/4
15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga
vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde 4’nden az, 1/30’dan fazla olamaz.
Oran sendika tüzüğünde belirtilir.

5434'e göre Emekli Keseneği (Kurum)
5434'e göre çalışanlar
5434 S.K. Ek.Md. 70 ve 2015/8057 sayılı BKK
(Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.)+(En.Yük.Dev.Mem. Ay %55) %20


5434'e göre Emekli Keseneği (Kişi)
5434'e göre çalışanlar
5434 S.K. Ek.Md. 70 ve 2015/8057 sayılı BKK
(Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.)+(En.Yük.Dev.Mem. Ay %55) %16

5434'e göre girenler için Genel Sağlık Sigortası Primi(Kurum)
5434'e göre çalışanlar 5510 S.K. Geç.Md.4 (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.)+(En.Yük.Dev.Mem. Ay %55) %12

5510'a göre Malüllük ve Yaşlılık Sigortası Primi (Kurum)
01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlar
5510 S.K. Md.80-81 (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Tazminatlar) X %11

5510'a göre Malüllük ve Yaşlılık Sigortası Primi (Kişi)
01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlar
5510 S.K. Md.80-81 (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Tazminatlar) X %9

5510'a göre Genel Sağlık Sigortası Primi (Kurum)
01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlar
5510 S.K. Md.80-81 (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Tazminatlar) X %7,5

5510'a göre Genel Sağlık Sigortası Primi (Kişi)
01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlar
5510 S.K. Md.80-81 (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Tazminatlar) X %5


Gelir Vergisi
657 S.K. tabi tüm memurlardan alınır. 193 S.K. Md.31, 32, 63, 103, 104
[(Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Yan Ödeme) - (Emekli Keseneği) - (Sakatlık
İndirimi + Şahıs Sigorta Primi İndirimi + Sendika Aidatı)] X Gelir Vergisi Oranı =
Hesaplanan Gelir Ver. - Asgari Geçim İndirimi = Ödenecek Gelir Vergisi


Damga Vergisi
657 S.K. tabi tüm memurlardan alınır.
488 S.K. I Sayılı Tablo ve Damga Vergisi
Kanunu Genel Tebliği (Seri No:63)
(Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Yan Ödeme+Tüm.Tazminatlar+ Toplu Sözleşme
İkramiyesi) X Binde 7,59


Memur Maaş Hesaplama Robotu ve Eğitim Videosu