İşçi İlave Tediye (İkramiye) Hesaplama-Videoİşçi İkramiye Hesaplama Nasıl yapılır? Bu Bölümde İşçi Emekli İkramiye Hesaplama konusu anlatılacak. Memur Maaş Hesaplama Robotumuza ait, İşçi Emekli İkramiye Hesaplama Robotu.

İlave tediye ödemeleri; kamu işçisi olarak çalışan işçilere kamu işvereni tarafından ödenen ek ücret olarak tanımlanabilir
Kanun No : 6772
Kanun Adı : Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması … Hakkında Kanun
Kabul Tarihi: 04.07.1956
Yayım Tarihi: 11.07.1956-9355
Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.

İlave tediyelerin hesaplanmasında işçinin ilave tediyelerin ilişkin bulunduğu yıl (takvim yılı = 365 gün ) işyerinde geçmiş olan hizmetlerinin toplamı esas alınmaktadır.
Tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında aşağıdaki süreler dikkate alınır.

Kanuni ve idari izinler
Hastalık izinleri
Hafta tatili
Ulusal bayram ve genel tatil günleri
Örnek: 02.04.2018 - 09.09.2018 tarihleri arası toplam
çalışma süresinin hesaplanması

Nisan: 29 gün
Mayıs: 31 gün
Haziran: 30 gün
Temmuz: 31 gün
Ağustos: 31 gün
Eylül: 9 gün
TOPLAM: 161 gün

İlave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri 1 aylık istihkakları tutarını (hafta ve genel tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok 2 ikramiye daha verilebilir.

tam olarak çalışmış olanlara; 52 çıplak yevmiyesi tutarında ilave tediye ödenecektir.
eksik çalışmış olanlara;
çalışma süresi x 52 / 365 kadar ödenecektir.
01.11.2018 tarihinde emekli olacak bir işçiye ödenecek tediye gün sayısı
(304x52:365=43,30 çıplak yevmiye)
1.taksit: 13; 2.taksit:13; 3.taksit:13 4.taksit:=43,30-39=4,3 çıplak yevmiye
İşe başlama:01.04.2018
275 x 52: 365=39,18
39,18 : 3=13,06 çıplak yevmiye
1.taksit: 13,06
2.taksit:13,06
3.taksit:13,06
Toplam:39,18
Örnek:

2018 yılının ilk tediye 30.01.2018 tarihinde ödenecek olsun.
20.01.2018 tarihinde işinden ayrılan bir işçiye ödenecek
tediye gün sayısı nedir?

20 x 52 : 365 =2,84 çıplak yevmiye ödenecektir.

İşten ayrılma tarihi itibariyle fazla ödenen ilave tediye miktarı geri istenmeyecektir. Ancak, işçi işi terk etmişse geri istenecektir (YHGK, 16.01.1980 T., E.1176, K.91)
İşinden ayrılmış olan işçiye ikinci ilave tediyeden çalıştığı müddet nispetinde ödeme yapılır.
Hizmet süreleri toplamı 1 yıldan az olan geçici ve sürekli işçilere yapılacak ilave tediyelerin, o yıl içindeki hizmet süreleriyle orantılı şekilde hesaplanması gerekir.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 67’nci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre; grev ve lokavt süresince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenemez, bu süre kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Toplu iş sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine bunların aksine hüküm konulamaz.

Grev ve lokavt süresince hizmet akitleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenmeyeceği nedeniyle, grevde geçen süreler ilave tediye hesabında dikkate alınmaz.
İş akdinin askıda olması, yıl içerisinde alınan ücretsiz izinler
ilave tediyenin hesabında dikkate alınmaz.


Örnek: 2018 yılında 45 gün ücretsiz izin kullanan bir işçi
için tediye hesabı 365 gün – 45 gün = 320 gün üzerinden
yapılması gerekmektedir.


İşçi İlave Tediye (İkramiye) Hesaplama-Video