mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

İşçi Kıdem Tazminatı HesaplamaÖncelikle Sürekli İşçi nedir? Bu konulara deyinelim.
(4/D) ifadesi 657 sayılı Kanunun “İstihdam Şekilleri” başlıklı 4’ncü maddesinin (d) bendinden gelmektedir. 657 sayılı Kanunun 4/D bendine göre bu işçiler; Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan sürekli (daimi) işçiler ve Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan mevsimlik (6 aya kadar çalışan) işçilerdir. 4/d kapsamında çalışan işçiler hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.

Biz burda Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan sürekli (daimi) işçilerin Kıdem tazminatına ait konuyu açıklayacağız.
Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin bir sendikaları vardır. Bu sendikalar işveren ile Toplu Sözleşme adı altında sözleşme imzlayarak işçilerin tüm haklarını belirlerler ve bu haklarının uygulanması yönünde çalışırlar.
4D İşçileri yani sürekli işçiler hakkında, 5510 sayılı Kanunun 4/a bendi kapsamında sigortalı (SGK) sayılırlar. Emeklilik yaşının hesaplanmasında ve emekli olması için gereken prim gün sayısı hesabında yine 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Bu işçilerin Kıdem tazminatları veya Yıllık izin hakları 4857 sayılı iş kanuna göre düzenlenir.
Daha önce 1457 sayılı iş kanunun 14. maddesi hariç tüm maddeleri iptal edilerek 4857 sayılı iş kanunu yürürlüğe konulmuştur.

Peki bu 1457 sayılı iş kanunun 14. Madde neyi kapsıyor.

Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 -2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:
1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle,
4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
5. (Ek: 25/8/1999 -4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.
Genişletmek için tıkla ...

Görüldüğü üzere yukarıdaki maddelerde belirtilen şartları işçi taşıması halinde kıdem tazminatını alabilecek. Kamu işçilerinde yani bu işçiler emeklilik yaşları geldiğinde emekliliğe çıkmak zorunda değiller. Eğer işçi emekliliğini ister ise kıdem tazminatı alarak işyerinden ayrılır.
Şu an kamuda çalışan ve kafamızı karıştıran bir çok terim var. Daimi işçiler, sürekli işçiler, geçici işçiler, mevsimlik işçiler gibi çeşitli sözleşmelere bağlı çalışan bulunmaktadır.
Bizim konumuz Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan sürekli (daimi) işçilerdir. Örnek verecek olursak daha önce Belediyelerde çalışan ve kamu kurumlarına geçirilen sürekli işçiler verilebilir. Bu işçierin Toplu İş Sözleşmeleri sendikalarca işveren arasında imzalanmış olup, hak ve alacakları bu sözleşmelere bağlanmıştır.
Buraya kadar işçi tanımını yaparak kimlerin sürekli işçi olduğuna ışık vermeye çalıştım.
Belediye haricinde bahse konu işçiler, Türkiey Kömür İşletmeleri (TKİ) İşçileri, Devlet Demir Yolları işçileri ve diğer KİT çalışanları örnek verebiliriz.
Şimdi bu statüdeki işçilerin Kıdem ve İhbar tazminatlarını anlatmaya çalışacağım..
Kıdem tazminatını 14. maddede belirttim. Bu şartları taşıyanlar Kıdem Tazminatı alabilirler.
İhbar tazminatı ayrı bir durumdur. Ve 14. madde gereği alınması şartlara göre değişen bir durumdur.
İhbar tazminatı işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tutardır.
İşveren işçiyi işten çıkaracaksa bunu ödemek zorudadır.
Bu tutar 4857 Sayılı İş Kanunu Süreli Fesih başlıklı 17.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre
 

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ( DENEME SÜRESİ DAHİL)  
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta
Genişletmek için tıkla ...

Biz buna önel süreleri diyoruz.
Mesela; 8 hafta için 8 Hafta x 7 Gün = 56 Gün Önel Süresidir. Biz bu değer üzerinden örnek vereceğiz.

Eğer işçi işten işveren tarafından haklı sebeplere dayanarak çıkarılıyor ise, ihbar tazminatı ödeyecek. Emekli olmak istiyorsa İhbar tazminatı ödenmeyecek.

Diyelim ki işveren işçiyi çıkarıyor buna göre İhbar tazminatı ödeme şeklini görelim..

Örnek-1 : İşveren Tarafından Çıkarılan ve İhbar Tazminatı Ödenen İşçi Hesaplaması
  

Saat Ücreti: 5,09 TL (Ben Saat Ücreti baz aldım siz yevmiye olarak yapabilirsiniz)

1 Günlük Ücret: 5.09 x 7.5 = 38,18 TL
İhbar Tazminatı Brüt Tutarı: 38,18 x 56 Önel Süresin = 2.138,08 TL

Bu brüt üzerinden sadece Gelir ve Damga vergisi kesilir.
Gelir vergisi kesilirken tahakkukta en son aldığı maaştaki kümülatif vergi marahı belirtilmek zorundadır. Çünkü vergi dilimi %15 mi %20 mi olacağı görünmek zorundadır.. Biz örneğimizi %15 göre yapıyoruz.

2.138,08 x 15% = 320,71 TL Gelir Vergisi Kesintisi
2.138,08 x 0.759% = 16,29 TL Damga Vergisi Kesintisi
Toplam Kesintiler: 320,71 + 16,29 = 336,94 TL Toplam Kesinti

Brüt Tutarı bu kesintiden düşüyoruz
2.138,08 - 336,94 = 1.801, 14 İşçinin Alacağı Net İhbar Tazminatı..

Peki İhbar tazminatında Asgari Geçim İndirimi Uygulanacak mı?
Asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenlerin, asgari geçim indiriminden yararlanacakları açıklanmıştır.
Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesine göre de ücret, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. Vergi uygulamalarında daha önce de bahsettiğimiz üzere, ihbar tazminatları ücret sayılarak gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda, asgari geçim indirimi uygulamasında, ihbar tazminatlarının da ücret olarak değerlendirilmesi, ödemenin yapıldığı aya ilişkin asgari geçim indirimi tutarını aşmamak üzere, ihbar tazminatı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin de mahsup edilmesi gerekir.

Yani şöyle son aldığı maaşta; 2019 yılı Bekar değeri 191,85 TL aşamadıysa , örneğin son maaşında AGİ alması gerek 191,85 değilde izinlerden dolayı 123, 14 almış ise;
İhbar tazminatında kesilen 320,71TL kesintiden bu değer mahsup edilecek.
Yani 191,85 alması gereken, 123,14 aldığı AGi = Fark 68,71 TL alacağını İhbar Tazminatında kesilen Gelir Vergisi değeri olan 320,71 TL'den mahsup edilecek.
Buna göre kesintisi 320,71- 68,71 = 252 TL kesinti yapılması gerekiyor.
Sonuç olarak en son bordromuz şöyle olacak..
Örnek Bordro indirmek için tıklayın..


Şimdi gelelim Kıdem Tazminatına

Örnek-2 : Emekli Olan İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplaması

1457 sayılı iş kanunun 14. maddelerinden biri nedeniyle hak eden işçinin Kıdem Tazminatı hesaplamasına örnek vereceğim.

Bu işçiler, Toplu İş Sözleşmesi gereği Sosyal yardım (İlave Tediye, Sendikal İkramiye, Yemek, Giyim Yardımı, Sigara, Taşıt vb) almaktadırlar. Bunlar her maaş ödemesinde sözleşmelerinde yazılı şartlara göre almaktadırlar.
Peki bu Sosyal yardımlar Kıdem Tazminatında bir faktör olarak değerlendirilirmi?
Bu konuda Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilmeli konusunda değinmek gerekir.

Dahil edilecek unsurlar

Detay İçin Tıklayın: Dahil Edilecek Unsurlar
Çıplak ücret
- Yemek yardımı
- Kasa tazminatı
- Gıda yardımı
- Yakacak yardımı
- Eğitim yardımı
- Konut yardımı
- Giyecek yardımı
- Erzak yardımı
- Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli
- Unvan tazminatı
- Aile yardımı
- Çocuk yardımı
- Temettü
- Havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz)
- Taşıt yardımı
- Yıpranma tazminatı
- Kalifiye
-Nitelik zammı
- Sağlık yardımı
- Mali sorumluluk tazminatı
- Devamlı ödenen primler

Görüldüğü üzere bu unsurları Kıdem Tazminatı hesaplamasına almamız gerekiyor. Peki bunların hesaplamalarını nasıl yapmalıyız.
Kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin hesabında ikramiye ve benzeri parasal hakların fesihten geriye doğru bir yıl içinde ödenen miktarlarının tesbit edilerek toplanması, sonra 365’e bölünerek bir güne düşen miktarının bulunması gerekir. Buna göre u işçi geriye dönük aldığı tüm Sosyal hakların hesabının yapılarak hesaplanması gerekir..
Örnek olarak

Aylar İlave Tediye İkramiye Sosyal Yardım Yemek Giyim Yardımı Sigara Ücreti Taşıt      
15.10.2017 0,00 0,00 57,07 34,45 0,00   24,70 5,80    
15.11.2017 0,00 573,75 57,07 53,00 0,00   38,00 8,92    
15.12.2017 0,00 0,00 57,07 58,30 43,79   41,80 9,81    
15.01.2018 497,25 0,00 57,07 58,30 0,00   41,80 9,81    
15.02.2018 0,00 573,75 57,07 55,65 0,00   39,90 9,37    
15.03.2018 0,00 596,25 58,19 19,25 0,00   13,30 3,19    
15.04.2018 0,00 0,00 59,36 57,75 0,00   39,90 9,58    
15.05.2018 1.016,49 0,00 57,42 52,25 0,00   36,10 8,66    
15.06.2018 0,00 596,25 59,36 60,50 0,00   41,80 10,03    
15.07.2018 0,00 0,00 55,44 49,50 0,00   28,50 8,21    
15.08.2018 410,86 0,00 57,42 63,25 0,00   43,70 10,49    
15.09.2018 0,00 93,72 51,98 44,42 0,00   30,40 7,37    
                     
Toplam 1.924,60 2.433,72 684,52 606,62 43,79 419,90 101,24      
1 Günlük Ücret 5,27 6,67 1,88 1,66 0,12 1,15 0,28      
                     
Bir Günlük Ücret Bir Günlük Sos.Yrd. Günlük(Ücr+Sos) 1 Yıllık Kd.Tz.Tut. Kıd.Tz.Tavanı Geçerli Kd.Tazm. 1 Günlük Kıd.Tazm.        
38,18 17,03 55,21 1.656,30 6017,6 1.656,30 4,54        
                     
Ödenecek Kıdem Tazminatı Tutarı 14.575,44 Damga Vergisi 87,45 Net Kıdem Tazminatı 14.487,99          

Şimdi yukardaki çizelgede kişinin 1 yıl içerisinde (emekli öncesi 1 yıl) aldığı sosyal yardımların 365 Bölünerek değerine ulaşıyoruz..
Mesela,
İlave Tediye Yıllık Toplamı 1.924,60 Tl Bunu 365 Bölüyoruz.
1.924,60 / 365 = 1 Günlüğü 5,27 TL.. Diğerlerini de aynı mantıkta yaparak bunları toplayarak BİR GÜNLÜK SOSYAL YARDIM Ücretini buluyoruz. Yani 17,03 TL.. Bu bizim için çalışılan yıllara beher olacak..
Bunu İhbarda yaptığımız Günlük Ücret ile topluyoruz.38,18 + 17,03 = 55,21
Artık işçinin alacağı brüt Kıdem Tazminatının günlüğünü bulduk.
Şimdi hesaplamaya geçelim..
4/a statüsünde çalışanlara her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Buna göre bizim brüt ücretimiz
55,21 x 30 Gün = 1.656,63 TL olarak buluyoruz. Eğer bu bulduğumuz değer cari yıldaki Kıdem Tazmiantını aşarda cari yıl kıdem tazminatı değerinden, aşmazsa hesaplanan kıdem tazminatı değerinden hesplanır.
Buna göre işçi Yıllık Kıdem Tazminatı (2019 Yılı 6017,60 ) aşmadığı için hesaplamayı 1.656,63 üzerinden alacağız..
Buraya kadar işçinin Yıllık alacağını hesaplamış olduk. 
Artık çalıştığı yıllara göre ne kadar alacağının hesabını yapalım..
Kamu İşyerlerinde çalışan bu işçilerin fiilen çalıştıkları yıllar üzerinden hesaplama yapılması gerekir. Fiilen çalışılan ve İş Kanunu’nda çalışılmış gibi sayılan süreler kıdem tazminatına esas sürenin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır. 
Maalesef çoğu kurum SGK dökümüne göre Kıdem tazminatı günlerini hesaplayarak ödemektedir. İşçi Mahkemeye verse, fiilen çalıştığı günleri ispay ederek yıllar sonra hakkını faizi ile alabilir.
Bu durumda, işyerlerinde bu tür işçilerin çalıştırılması halinde mutlaka sicil dosyası tutulması gerekiyor. Yani her ay kaç gün çalıştı çetelesi gerekiyor.
Kıdeme dahil olmayan izinlerin aylık çalışmadan düşülmesi gerekiyor..
Bu ayrı bir konu onuda başka başlık altında işeleyeceğim..
Şimdi bu işçinin önce günleri hesaplanır. İşe girişi tarihi ile Emekli olduğu tarih arsındaki gün hesaplaması yapılır..
Burada hesaplama biraz değişiktir. Doğum yılı gibi hesaplansa da ilk ve son günler dikkate alınır.
Gün Hesaplaması:
(Tarihleri dikkate almayın eski arşivimden aldığım için değiştirmedim)

 

İŞE GİRİŞ TARİHİ ÇIKIŞ TARİHİ GÜN AY YIL TOPLAM GÜN ÜCRETSİZ İZİN KIDEM TAZM. ESAS TOPLAM GÜN        
GÜN AY YIL GÜN AY YIL            
16 04 1998 29 11 1999 13 07 01 588   588
29 12 1999 14 03 2007 15 02 07 2.630 6 2.624
TOPLAM          
3.212​
         
ASKERLİK GÜNÜ 0                    
TOPLAM
3.212​
                   

Şimdi bu işçinin 3.212 Günü var..

3212 Gün Kaç Yıl ve Ay yapar onu hesaplayalım..

3.212 / 360 = 8,93 Yıl ~ 8 Yıl

8 Yıl x 365 = 2.920 Gün

3.212 - 2.920 = 292 gün

Buna Göre Toplam Günümüz 3.212. Gün'dür..

Günü bulduk, işçini alması gereken Kıdem tazminatını bulduk. Artık tahakkuk yapabiliriz..
Bordro için tıklayın..

Artık bordromuz hazır. Görüldüğü üzere işçi Yıllık Kıdem Tazminatını aşmadığı için hak ettiği tazminat olan 1.656,30 TL üzerinden tazminat alacak.

Bu örneklerde teknik hata olabilir. Tarihleri değiştirmedim.. Ama mantığını anlatmak adına hazırladım.

Yazar: Halil Tuğrul SÜMER

 

 KÖŞE YAZILARIMIZ


Bu Makaleyi Facebookta paylaş

Sıra NoHaber BaşlıkEklenme Tarihi.Link
1Sağlık Personeli Şiddete Son2017-10-25 15:53:19 Oku
2AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ2017-10-29 21:44:57 Oku
3SÜT İZNİ2017-11-01 15:13:08 Oku
4ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ2017-11-11 22:18:59 Oku
54924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR2017-11-11 23:00:14 Oku
64924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL UZMAN TABİP MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?2017-11-12 12:32:33 Oku
7UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR2017-11-12 16:51:47 Oku
8SABİT EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ 2017-11-12 21:27:10 Oku
9TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU2017-11-14 11:47:05 Oku
10İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI2017-11-14 12:10:56 Oku
11İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?2017-11-14 13:08:43 Oku
12BİREYSEL EMEKLİLİK BES2017-11-16 16:50:45 Oku
13SAĞLIK BAKANIMIZIN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MÜJDESİ SAHAYA NASIL YANSITILMALIDIR ?2017-11-16 17:14:31 Oku
14Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?2017-11-16 17:42:11 Oku
15STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:11:51 Oku
16SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:28:48 Oku
17TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:42:00 Oku
18HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİ2017-11-19 14:25:03 Oku
19Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır2017-11-19 21:12:14 Oku
20DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILIR ?2017-11-19 21:25:14 Oku
214/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI2017-11-21 21:48:54 Oku
22Taşeron Personelin Kadroya Talep Dilekçesi2017-12-25 21:22:17 Oku
232018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI2018-01-11 21:44:06 Oku
24PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME YÖNETMELİK 2018 GÜNCEL2018-02-11 21:55:26 Oku
254924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA2018-03-17 15:25:47 Oku
26AİLE YARDIMI HANGİ DURURUMLARDA GERİ ALINIR?TAYİN OLUNCA AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ YENİLENMELİ Mİ?2018-03-22 06:54:48 Oku
274B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ÖDENİR Mİ?2018-03-22 07:16:31 Oku
28DEVLET MEMURU ASKERDE OLDUĞU DÖNEMDE EŞ YARDIMI ALIR MI?2018-03-22 07:41:40 Oku
29MEMUR EMEKLİLERİNE AİLE YARDIMI VERİLİR Mİ?2018-03-22 07:49:20 Oku
30AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRMASI  2018-03-24 11:44:41 Oku
31SÜREKLİ TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ2018-04-12 18:56:38 Oku
32SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN TAŞERONLARIN SOSYAL YARDIMLARI2018-04-15 16:31:00 Oku
33Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi (Daimi İşçiler)2019-02-12 09:43:46 Oku
34Sürekli Görev Yolluğu Hangi Hallerde Nasıl Verilir2019-01-30 06:35:49 Oku
354B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ​2019-03-04 11:33:14 Oku
36Şehir Hastanesi2019-03-15 21:18:34 Oku
37Bursa Şehir Hastanesi2019-03-15 21:30:30 Oku
38İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama2019-03-26 21:47:28 Oku
39Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Yan Ödeme Puanları2019-03-28 05:39:57 Oku
40Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Özel Hizmet Tazminat Oranları2019-03-28 05:48:35 Oku
41Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Oranları2019-03-28 05:51:21 Oku
42Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin 666 KHK Ek Ödeme Oranları2019-03-28 05:54:50 Oku
43Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Ek Tazminat, Bölge Tazminatı ve 28B OHAL Tazminat Oranları ile Maktu Tutarları2019-03-28 05:59:16 Oku
44HİTAP TAKİP PROGRAMI2019-06-02 17:45:00 Oku
452019 Temmuz Memur Maaş Katsayıları2019-07-13 21:15:18 Oku
464/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Hesaplama Programı2019-09-20 11:22:36 Oku
 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş