mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?Bu yazımızda yeni başlayan mutemetlere ve mutemet dışı öğrenmek isteyen personellere  nöbet ücreti ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda(TKHK,THSK) nöbet ücreti 657 Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 33 Maddesine göre hesaplanmaktadır. İlgili madde şöyledir.

 

‘’Ek Madde 33 – (Ek: 23/2/1995 - KHK - 547/10 md.; Değişik: 21/1/2010-5947/10 md.) Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek cümle:2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

 

Ünvanlar
Gösterge
a)     Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip
150
b)    Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar
135
c)     Diş tabibi ve eczacılar
120
ç)     Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli
90
d)    Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli
75
e)     Diğer personel
55

 

            Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez. Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır.’’

HANGİ BİRİMLERDE ÇALIŞANLARA %50 ARTIRIMLI NÖBET ÜCRETİ ÖDENİR?

1-Yoğun Bakım(657 DMK EK 33 Maddesi)

2-Acil Servis(657 DMK EK 33 Maddesi)

3-112 Acil Sağlık Hizmetleri(657 DMK EK 33 Maddesi)

4-Diyaliz(2016-2017 Toplu Sözleşme 3.Bölüm 7.Madde)

5-Ameliyathane Hizmetleri(2016-2017 Toplu Sözleşme 3.Bölüm 7.Madde)

 

Örnek 1:

Yoğun bakım biriminde çalışan, Önlisans veya Lisans mezunu hemşire, 16 saat nöbet tutarsa ne kadar nöbet ücret ödenir?

Nöbet Puanı:90  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

90x0,093259=8,3933 TL 

%50 artırımlı ödeneceği için ; 8,3933x1,50=12,5899 TL

12,5899x16=201,44 TL brüt hesaplanmaktadır.

(Kısaca:90x1,50x16x0,093259=201,44 TL)

201,44x0,00759=1,53 damga vergisi

201,44 – 1,53=199,91-TL Net ödenmektedir.

 

Örnek 2:

Ameliyathane biriminde çalışan, lise mezunu hemşire, 24 saat nöbet tutarsa ne kadar nöbet ücret ödenir?

Nöbet Puanı:75  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

75x0,093259=6,9944 TL 

%50 artırımlı ödeneceği için ; 6,9944x1,50=10,4916 TL

10,4916x24=251,80 TL brüt hesaplanmaktadır.

(Kısaca:75x1,50x24x0,093259=251,80 TL)

251,80x0,00759=1,91 damga vergisi

251,80 – 1,91=249,89-TL Net ödenmektedir.

 

DİNİ BAYRAMLARDA NÖBET ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

            2016-2017 Toplu Sözleşme 3.Bölüm 7.Madde gereği Dini Bayramlarda nöbet ücreti %20 artırımlı olarak ödenmektedir.

Örnek 1:

Yoğun bakım biriminde çalışan, Önlisans veya Lisans mezunu Hemşire, dini bayramda 16 saat nöbet tutarsa ne kadar nöbet ücret ödenir?

Nöbet Puanı:90  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

90x0,093259=8,3933 TL 

%70 (%50+%20) artırımlı ödeneceği için ; 8,3933x1,70=14,2686 TL

14,2686x16=228,30 TL brüt hesaplanmaktadır.

(Kısaca:90x1,70x16x0,093259=228,30 TL)

228,30x0,00759=1,73 damga vergisi

228,30 – 1,73=226,57-TL Net ödenmektedir.

 

Örnek 2:

Ameliyathane biriminde çalışan, lise mezunu Hemşire, dini bayramda 24 saat nöbet tutarsa ne kadar nöbet ücret ödenir?

Nöbet Puanı:75  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

75x0,093259=6,9944 TL 

%70 (%50+%20) artırımlı ödeneceği için ; 6,9944x1,70=11,8905 TL

11,8905x24=285,37 TL brüt hesaplanmaktadır.

(Kısaca:75x1,70x24x0,093259=285,37 TL)

285,37x0,00759=2,17 damga vergisi

285,37 – 2,17=-283,20-TL Net ödenmektedir.

 

Örnek 3:

Ameliyathane biriminde çalışan, Hizmetli personel, dini bayramda 24 saat nöbet tutarsa ne kadar nöbet ücret ödenir?

Nöbet Puanı:55  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

55x0,093259=5,1292 TL 

%70 (%50+%20) artırımlı ödeneceği için ; 5,1292x1,70=8,7196 TL

8,7196x24=209,27 TL brüt hesaplanmaktadır.

(Kısaca:55x1,70x24x0,093259=209,27 TL)

209,27x0,00759=1,59 damga vergisi

209,27 – 1,59=207,68-TL Net ödenmektedir.

***ÖNEMLİ:

Dini bayram günlerinde; Yoğun bakım, Diyaliz, Acil servis, Ameliyathane 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan ve her iki artırımdan birlikte yararlanılarak ödeme yapılan nöbetler için ise (%50 + %20) = %70 artırımlı nöbet ücreti ödenir.

(14-18 Aralık 2015 tarihinde Antalya'da TKHK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından  yapılan Mali Mevzuat Eğitimi '' Nöbet ' 'başlıklı Slaytta uygulama birliğinin sağlanması için bu şekilde hesaplama yapılması gerektiği belirtilmiştir.                                                                              Linki:http://www.tkhk.gov.tr/DB/32/4274_maliz-mevzuat-egitim)

 

İCAP ÜCRETİ NEDİR ? DİNİ BAYRAMLARDA NASIL HESAPLANMAKTADIR?

            Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde İcap Nöbeti şu şekilde tanımlanmaktadır:‘’ İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur.’’denmektedir.

            657 sayılı DMK Ek 33.maddesinde: ‘‘İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.’’ denmektedir.

Örnek 1:

Acil Servis biriminde icap nöbeti tutan Uzman Tabip, dini bayramda 16 saat icap nöbeti tutarsa ne kadar icap nöbet ücret ödenir?

Nöbet Puanı:150  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

150x0,093259=13,9888 TL ,  % 40=5,5955 TL

%20 artırımlı ödeneceği için :5,5955x1,20=6,7146 TL

6,7146x16=107,43 TL brüt hesaplanmaktadır.

(Kısaca:150x0,40x1,20x16x0,093259=107,43 TL)

107,43x0,00759=0,82 damga vergisi

107,43 – 0,82=106,61-TL Net ödenmektedir.

 

Örnek 2:

Acil Servis biriminde icap nöbeti tutan Önlisans veya Lisans mezunu Hemşire, dini bayramda 24 saat icap nöbeti tutarsa ne kadar icap nöbet ücret ödenir?

Nöbet Puanı:90  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

90x0,093259=8,3933 TL ,  % 40=3,3573 TL

%20 artırımlı ödeneceği için :3,3573x1,20=4,0287 TL

4,0287x24=96,69 TL brüt hesaplanmaktadır.

(Kısaca:90x0,40x1,20x24x0,093259=96,69 TL)

96,69x0,00759=0,73 damga vergisi

96,69 – 0,73=95,96-TL Net ödenmektedir.

 

ÖNEMLİ:

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 24/06/2016 tarih ve 13421922/869-837 sayılı yazılarına istinaden ‘‘Yoğun Bakım,Acil Servis,112 Acil Sağlık Hizmetleri,Diyaliz,Ameliyathane Hizmetlerinde’’ icap nöbeti tutan personele icap nöbet ücretleri %50 artırımlı olarak ödenmez.Dini bayramlarda icap nöbeti tutan personele icap nöbet ücretleri %20 artırımlı olarak ödenir. (Link : http://www.tkhk.gov.tr/DB/32/6225_nobet-ucretleri-hakk)

 

İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI

            657 DMK Ek 33.maddesinde; ‘‘ haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. ‘’ denmektedir.Nöbet ücreti haftalık çalışma süresi olan 40 saatten sonrası için ödenmektedir.

            Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 09/06/2016 tarih ve 7065 sayılı idari izin konulu yazılarında; ‘‘idari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacaktır. ’’  denmektedir.

            Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliğinin 19/10/2015 tarih ve 89432283/640/15278 sayılı, idari izin  konulu yazılarında; ‘‘……Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde görevli olup,02/05/2015 tarihinde idari izinli sayıldığından görevi başında bulunmayan personelin haftalık çalışma süresine ilişkin olup,bu tarihte izinli sayılan ancak hizmetin aksamaması için fiilen görev yapan personelin görev süresinin 32 saat olarak kabul edilerek bunu aşan sürelerin nöbet ücreti yada fazla çalışma ücreti adı altında herhangi bir  ücret ile ücretlendirilmesinin,Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden mümkün bulunmadığı hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim.’’denmektedir.Özetle idari izinli olunan günlerde nöbet tutan personele idari izin süresince herhangi bir nöbet ücreti ödenmeyecektir.Bu uygulamanın nöbet tutan personel açısından  haksızlık olduğu aşikar olup,hatanın düzeltileceğini umut ediyorum.

Temmuz Ayı Çalışma Süresinin Hesaplanması:

Temmuz ayında 10 gün hafta sonu, 3 gün Ramazan Bayramı ,16 gün mesai ve 1,5 gün idari izin vardır

16 x 8=128 saat

04/07/2016 günü=5 saat(Başbakanlık yazısı gereği idari izin saat 13:00 de başlamaktadır.)

08/07/2016 günü=8 saat 

Toplam=128+5+8=141 saattir.

Temmuz ayı çalışma süresi 141 saat dir.

Örnek 1:

Temmuz ayının 1,6,13,20 sinde Acil Serviste nöbet tutan Hemşireye kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir?

01.07.2016=16 saat

06.07.2016=24 saat

13.07.2016=8 saat (14.07.2016 izin kullandı)

20.07.2016=8 saat (21.07.2016 izin kullandı)

Toplam=16+24+8+8=56 saat üzerinden nöbet ödenecektir

 

Örnek 2:

Temmuz ayının 3,8,23,30 unda Acil Serviste nöbet tutan Sağlık Memuruna kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir?

03/07/2016=24

08/07/2016=16

23/07/2016=24

30/07/2016=24

Toplam=24+16+24+24=88 saat üzerinden nöbet ödenecektir.

 

Örnek 3:

Temmuz ayının 3,4,6,7 sinde Yoğun Bakımda nöbet tutan Hemşireye kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir.?

03/07/2016=24

04/07/2016=19

06/07/2016=24

07/07/2016=24

Toplam=24+19+24+24=91 saat üzerinden nöbet ödenecektir.

Ömür KANDEMİR

Mutemet/Yazar

7 EYLÜL 2016

 

FAZLA MESAİ HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZKÖŞE YAZILARIMIZ


Bu Makaleyi Facebookta paylaş

Sıra NoHaber BaşlıkEklenme Tarihi.Link
1Sağlık Personeli Şiddete Son2017-10-25 15:53:19 Oku
2AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ2017-10-29 21:44:57 Oku
3SÜT İZNİ2017-11-01 15:13:08 Oku
4ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ2017-11-11 22:18:59 Oku
54924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR2017-11-11 23:00:14 Oku
64924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL UZMAN TABİP MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?2017-11-12 12:32:33 Oku
7UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR2017-11-12 16:51:47 Oku
8SABİT EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ 2017-11-12 21:27:10 Oku
9TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU2017-11-14 11:47:05 Oku
10İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI2017-11-14 12:10:56 Oku
11İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?2017-11-14 13:08:43 Oku
12BİREYSEL EMEKLİLİK BES2017-11-16 16:50:45 Oku
13SAĞLIK BAKANIMIZIN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MÜJDESİ SAHAYA NASIL YANSITILMALIDIR ?2017-11-16 17:14:31 Oku
14Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?2017-11-16 17:42:11 Oku
15STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:11:51 Oku
16SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:28:48 Oku
17TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:42:00 Oku
18HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİ2017-11-19 14:25:03 Oku
19Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır2017-11-19 21:12:14 Oku
20DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILIR ?2017-11-19 21:25:14 Oku
214/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI2017-11-21 21:48:54 Oku
22Taşeron Personelin Kadroya Talep Dilekçesi2017-12-25 21:22:17 Oku
232018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI2018-01-11 21:44:06 Oku
24PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME YÖNETMELİK 2018 GÜNCEL2018-02-11 21:55:26 Oku
254924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA2018-03-17 15:25:47 Oku
26AİLE YARDIMI HANGİ DURURUMLARDA GERİ ALINIR?TAYİN OLUNCA AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ YENİLENMELİ Mİ?2018-03-22 06:54:48 Oku
274B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ÖDENİR Mİ?2018-03-22 07:16:31 Oku
28DEVLET MEMURU ASKERDE OLDUĞU DÖNEMDE EŞ YARDIMI ALIR MI?2018-03-22 07:41:40 Oku
29MEMUR EMEKLİLERİNE AİLE YARDIMI VERİLİR Mİ?2018-03-22 07:49:20 Oku
30AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRMASI  2018-03-24 11:44:41 Oku
31SÜREKLİ TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ2018-04-12 18:56:38 Oku
32SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN TAŞERONLARIN SOSYAL YARDIMLARI2018-04-15 16:31:00 Oku
33Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi (Daimi İşçiler)2019-02-12 09:43:46 Oku
34Sürekli Görev Yolluğu Hangi Hallerde Nasıl Verilir2019-01-30 06:35:49 Oku
354B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ​2019-03-04 11:33:14 Oku
36Şehir Hastanesi2019-03-15 21:18:34 Oku
37Bursa Şehir Hastanesi2019-03-15 21:30:30 Oku
38İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama2019-03-26 21:47:28 Oku
39Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Yan Ödeme Puanları2019-03-28 05:39:57 Oku
40Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Özel Hizmet Tazminat Oranları2019-03-28 05:48:35 Oku
41Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Oranları2019-03-28 05:51:21 Oku
42Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin 666 KHK Ek Ödeme Oranları2019-03-28 05:54:50 Oku
43Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Ek Tazminat, Bölge Tazminatı ve 28B OHAL Tazminat Oranları ile Maktu Tutarları2019-03-28 05:59:16 Oku
44HİTAP TAKİP PROGRAMI2019-06-02 17:45:00 Oku
452019 Temmuz Memur Maaş Katsayıları2019-07-13 21:15:18 Oku
464/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Hesaplama Programı2019-09-20 11:22:36 Oku
 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş