mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILIR ?Performansa dayalı ek ödeme sistemi, 2004 yılından itibaren Sağlık Bakanlığına bağlı tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak kurum ve kuruluşlarda uygulanmaya başlanmış ancak sürekli değişen yönetmeliklerle, sağlık çalışanları arasında tartışılan bir konu olarak gündemde sürekli yer almıştır.

Bu yazıda, baştan sona Ek Ödeme Yönetmeliklerinin genel bir açıklamasını yapmak yerine sağlık çalışanları arasında en çok tartışılan başlıklara değinerek  yıllar içinde oluşan sorulara cevap bulacağız.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar ayrılarak farklı kurumlara bölündüler ve her biri için de ayrı ek ödeme yönetmelikleri yayımlandı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinden yola çıkarak aşağıda sıralanan başlıklara bakalım;

-Döner sermaye nedir ve nasıl dağıtılır?

-Dağıtılacak tutar nasıl hesaplanır?

-Dağıtılabilir maksimum tutar nedir?

-Döner sermaye komisyonunun yetkisi nedir?

-Riskli birim farkı hesaplaması nasıl yapılır?

-Kimler ek puan alır?

Döner sermaye nedir ve nasıl dağıtılır? 

Personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemler ile özellik arz eden birimlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılan ek ödemedir.  Hesaplanan ek ödeme, ilgili ayı takip eden ayın 20’sine kadar ödenir. Hesaplama basitçe;

Hakedilen Ek Ödeme – Sabit Ek Ödeme Brütü = Döner Sermaye’dir.

Dağıtılacak tutar nasıl hesaplanır?

Ek Ödeme Yönetmeliği, Madde 8 – “Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle %15 Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak %1 pay ile %5 Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın (gelirlerin %50 si) sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler.” Denmekte iken 21/2/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6428 Sayılı Kanunun 16. Maddesiyle “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin bağış, faiz ve kira gelirleri ek ödeme dağıtımında kullanılamaz ve bu birimlerde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, ilgili birimin cari yıldaki hizmet bedelinden ayrı olarak faturalandırılan ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinin yüzde kırk beşini, diğer döner sermaye gelirlerinin ise yüzde ellisini aşamaz” 209 Sayılı Kanuna ek cümle eklenmiştir.

Örn:

Hastanenin o aya ait brüt geliri = 500.000,00

Döner Sermaye Geliri         =  452.000,00                 İlaç ve Tıbbi Sarf Malz. Gel.   =    48.000,00

 

452.000,00 yasal kesinti %16 =  94.920,00               48.000,00 yasal kesinti %16 =   10.560,00                

452.000,00 - 94.920,0           = 357.080,00               48.000,00  -  10.560,00        =   37.440,00

357.080,00 * %50                 = 178.540,00               37.440,00 * % 45                  = 16.848,00    TOPLAM = 195.388,00

Görüldüğü üzere 500.000,00 TL geliri olan bir hastanede döner sermaye dağıtımı için ancak 195.080,00 TL kullanılabilmektedir.

 Dağıtılabilir maksimum tutar nedir?

Her ne kadar yönetmelik gereği dağıtılacak tutar yukarda anlatıldığı şekilde hesaplanıyor olsa da TKHK’nun 21/28/2015 tarihli ve “Aylık Gelir ve Dağıtılacak Ek Ödeme” konulu genel yazısında “… sabit ek ödemeler toplamının dağıtılabilecek ek ödeme üst sınırını aşmadığı dönemlerde döner sermaye komisyonunca karar alınacak tutarın, her iki ödeme toplamının  Kanundaki üst sınırı aşıp aşmadığının dikkate alarak belirlenmesi, sabit ek ödemeler toplamının dağıtılabilecek ek ödeme üst sınırını aştığı dönemlerde ise ek ödeme dağıtım kararı alınmaması hususunda;” denmektedir.

Kısaca açıklayacak olursak; yukarda yaptığımız hesaplamada 195.080,00 TL dağıtılabileceğini hesaplamıştık. Eğer bu hastane ilgili ayda sözleşmeli yöneticilerine, hekimlere ve diğer personellere yaptığı sabit ek ödeme brüt toplamı  195.080,00 TL den fazla ise ek ödeme dağıtım kararı alamayacaktır.

Fazla değilse; ek ödeme hesaplaması yaptığımızda hesaplanan döner sermaye brütü ile sabitler brütünün 195.080,00 TL yi geçmeyecek şekilde bir dağıtım kararı alınması gerekmektedir.

Döner sermaye komisyonunun yetkisi nedir? 

Her ne kadar kanun ve yönetmeliklerde “komisyon karar alır” dese de dağıtılacak maksimum tutarın hesaplanması aşamasında döner sermaye komisyonunun hiçbir işlevi kalmamakta, mutemetlerce yapılan hesaplamalar neticesinde ortaya çıkan rakama karar almış gibi imza atmaktadırlar. Zira ek ödeme yönetmeliğinin 8. Maddesinin son cümlesi “Sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarı genel sekreterin onayıyla kesinleşir.” demektedir.  Ayrıca komisyon üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ek puan verilmesi söz konusu değildir.

Riskli birim  farkı hesaplaması nasıl yapılır?

Bir mutemet olarak bana en çok sorulan soru “başka hastanelerde acil farkı alıyorlarmış, biz neden almıyoruz?”

Sanırım tüm hastanelerde aynı sorun vardır. Ama yanlış bilinen konu şudur; acil farkı yada riskli birim farkı diye ayrıca ödenen bir ödeme şekli maalesef yok. Riskli birim farkı, döner sermaye hesaplaması sırasında bu birimlerde çalışan personele verilen ilave bir  katsayıdır. Yukarda anlattığım hesaplama yöntemleri ile hastanede döner sermaye dağıtılamıyorsa, riskli birimin de bir anlamı olmayacaktır. Örnekleyecek olursak,  hastane ortalaması 20.000 puan olsun.

Unvan                         HAKUK                      AÇGKS                       NET PERF.PUANI

Hemşire (normal)        0,45                 1                        9.000

Hemşire (acil)              0,55                 1                      11.000

Şimdi her iki hemşirenin de derecesi 1,  ayın tamamında çalışmış olsunlar ve ek ödeme katsayısı da 0,098795. 2016 yılı için iki hemşirenin de sabit ek ödeme brütü 1.143,11 TL dir.

Bu durumda ek ödeme hesaplaması şöyle olacaktır

Unvan                         NET PERF.PUANI      HAKEDİŞ      SABİT ÖDEME          DÖNER SERMAYE

Hemşire (normal)                9.000                    889,15                   1.143,11              0

Hemşire (acil)                    11.000                   1.086,75              1.143,11                 0

 

Kimler ek puan alır?

Yönetmeliğin Ek-5 sayılı tablosunda kimlere ek puan verileceği sıralanmıştır. Bunun haricinde o dönem yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapa bilme ve inisiyatif kullanabilme vb. özellikler dikkate alınarak toplam personel sayısının %5’ini ve aynı personel için yılda 6 ayı geçmemek kaydıyla sağlık tesisi puan ortalamasının %20’si oranında ek puan hastane yöneticisinin teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile verilebilir.

Yaşar YARIMOĞLU

Tıbbi Sekreter/Mutemet

29 ŞUBAT 2016

PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINKÖŞE YAZILARIMIZ


Bu Makaleyi Facebookta paylaş

Sıra NoHaber BaşlıkEklenme Tarihi.Link
1Sağlık Personeli Şiddete Son2017-10-25 15:53:19 Oku
2AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ2017-10-29 21:44:57 Oku
3SÜT İZNİ2017-11-01 15:13:08 Oku
4ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ2017-11-11 22:18:59 Oku
54924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR2017-11-11 23:00:14 Oku
64924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL UZMAN TABİP MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?2017-11-12 12:32:33 Oku
7UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR2017-11-12 16:51:47 Oku
8SABİT EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ 2017-11-12 21:27:10 Oku
9TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU2017-11-14 11:47:05 Oku
10İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI2017-11-14 12:10:56 Oku
11İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?2017-11-14 13:08:43 Oku
12BİREYSEL EMEKLİLİK BES2017-11-16 16:50:45 Oku
13SAĞLIK BAKANIMIZIN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MÜJDESİ SAHAYA NASIL YANSITILMALIDIR ?2017-11-16 17:14:31 Oku
14Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?2017-11-16 17:42:11 Oku
15STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:11:51 Oku
16SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:28:48 Oku
17TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:42:00 Oku
18HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİ2017-11-19 14:25:03 Oku
19Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır2017-11-19 21:12:14 Oku
20DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILIR ?2017-11-19 21:25:14 Oku
214/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI2017-11-21 21:48:54 Oku
22Taşeron Personelin Kadroya Talep Dilekçesi2017-12-25 21:22:17 Oku
232018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI2018-01-11 21:44:06 Oku
24PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME YÖNETMELİK 2018 GÜNCEL2018-02-11 21:55:26 Oku
254924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA2018-03-17 15:25:47 Oku
26AİLE YARDIMI HANGİ DURURUMLARDA GERİ ALINIR?TAYİN OLUNCA AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ YENİLENMELİ Mİ?2018-03-22 06:54:48 Oku
274B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ÖDENİR Mİ?2018-03-22 07:16:31 Oku
28DEVLET MEMURU ASKERDE OLDUĞU DÖNEMDE EŞ YARDIMI ALIR MI?2018-03-22 07:41:40 Oku
29MEMUR EMEKLİLERİNE AİLE YARDIMI VERİLİR Mİ?2018-03-22 07:49:20 Oku
30AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRMASI  2018-03-24 11:44:41 Oku
31SÜREKLİ TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ2018-04-12 18:56:38 Oku
32SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN TAŞERONLARIN SOSYAL YARDIMLARI2018-04-15 16:31:00 Oku
33Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi (Daimi İşçiler)2019-02-12 09:43:46 Oku
34Sürekli Görev Yolluğu Hangi Hallerde Nasıl Verilir2019-01-30 06:35:49 Oku
354B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ​2019-03-04 11:33:14 Oku
36Şehir Hastanesi2019-03-15 21:18:34 Oku
37Bursa Şehir Hastanesi2019-03-15 21:30:30 Oku
38İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama2019-03-26 21:47:28 Oku
39Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Yan Ödeme Puanları2019-03-28 05:39:57 Oku
40Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Özel Hizmet Tazminat Oranları2019-03-28 05:48:35 Oku
41Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Oranları2019-03-28 05:51:21 Oku
42Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin 666 KHK Ek Ödeme Oranları2019-03-28 05:54:50 Oku
43Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Ek Tazminat, Bölge Tazminatı ve 28B OHAL Tazminat Oranları ile Maktu Tutarları2019-03-28 05:59:16 Oku
44HİTAP TAKİP PROGRAMI2019-06-02 17:45:00 Oku
452019 Temmuz Memur Maaş Katsayıları2019-07-13 21:15:18 Oku
464/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Hesaplama Programı2019-09-20 11:22:36 Oku
 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş