mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanırBilindiği üzere Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda (TKHK veTHSK) nöbet ücreti 657 Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 33 Maddesine göre hesaplanmaktadır. 

İlgili maddede “’Ek Madde 33 – (Ek: 23/2/1995 - KHK - 547/10 md.; Değişik: 21/1/2010-5947/10 md.) Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir.

(Ek cümle:2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6639 Nolu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10. maddesi ile gösterge rakamları artırılarak aşağıdaki gibi olmuştur. 

Gösterge

a) Eğitim görevlisi(1), başasistan, uzman tabip 150
b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, 
bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan 
tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 135
c) Diş tabibi ve eczacılar 120
ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 90
d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 75
e) Diğer personel 55
Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır. İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez. Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır.’’ denmektedir.

Ayrıca, 23.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme Metninin “Nöbet Ücreti” başlıklı 7. Maddesinde “657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri dini bayram günleri için %20 artırımlı ödenir. Ayrıca diyaliz ve ameliyathane hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri de %50 artırımlı ödenir.” denilmiştir. 

Bu halde nöbet ücretleri 3 ayrı şekilde hesaplanacaktır.

- Nöbet (Normal)
- Riskli Birim Nöbeti
- Dini Bayramlarda Tutulan Nöbet


Ödemelerin nasıl yapılacağına dair açıklamada yer alan 02.04.1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:137) ile yapılmıştır.

Ancak, http://www.tkhk.gov.tr/1750_nobet-ucretleri linkte yer alan TKHK’nun Nöbet Ücretleri konulu yazısında “röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin mesai saatleri dışında yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane birimlerine hizmet vermeleri halinde bu birimler için öngörülen %50 artırımlı katsayılardan yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak röntgen ve laboratuvar ünitesi acil servis bünyesinde ve sadece bu birime münhasır hizmet veriyorsa %50 artırımlı katsayıdan yararlandırılması gerekmektedir.” İfadesi ile röntgen ve laboratuvar ünitesi acil servis bünyesinde ve sadece bu birime münhasır hizmet vermeyen yerlerde nöbet ücretleri için %50 artırımlı ödemeye son verilmiştir. Ancak konu hakkında dava açan personeller genel olarak davalarını kazanarak geçmişe dönük farkları almaktadır

Yine aynı yazı ile icap nöbetleri için “mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil saglık hizmetlerine özgü olarak tutulan icap nöbetleri için de nöbet ücretinin%50 artırımlı ödenmesi gerekmektedir'' denmiş olsa da http://www.tkhk.gov.tr/6504_nobet-hizmetleri linkteki 24.06.2016 tarihli genel yazı ile bu ödemeler hakkında yeniden düzenleme yapılarak 23.06.2014 tarihli yazı yürürlükten kaldırılmış, icap nöbeti ücretlerinin %50 artırımlı ödenmesi sona erdirilmiştir.

Buna göre nöbet ücretinin tahakkuku aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

a) Nöbet ücreti her bir personel için mevcut "gösterge rakamı" ile aylık katsayının çarpılması suretiyle bulunacaktır.
b) Nöbet ücretinin ödenmesinde, "nöbet saat sayısı" esas alınacak ve hesaplama her bir saat için yapılacaktır.
c) Bu ücret damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye (örneğin gelir vergisi, tasarrufa teşvik kesintisi gibi) tabi tutulmayacaktır.

Hesaplamaları TKHK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı FAHRİ HOCAOĞLU’nun 14-18 Aralık 2015 tarihleri arasında Antalya İlinde, mali mevzuat açısından uygulama birliğini sağlamaya yönelik “Mali Mevzuat Eğitimi" sunumunda da belirtildiği üzere aşağıdaki gibi örnekleyebiliriz.


NORMAL NÖBET HESAPLAMASI

Yükseköğrenim görmüş bir sağlık çalışanı için; 20 iş günü olan bir ayda 9 adet 24 saatlik nöbet tuttuğunu varsayalım. 
20 gün * 8 saat = 160 saat aylık çalışılması gereken saat.
9 nöbet * 24 saat = 216 saat tutulan nöbet saati. 216 – 160 = 56 saat fazla.
Önce 1 saatlik nöbet ücretini bulalım. 
(Gösterge rakamı) 90 * (aylık katsayı) 0,096058 = 8,65
56 saat nöbet * 8,65 = 484,40 (brüt) - 3,68 (damga vergisi) = 480,72 (net ele geçen)


RİSKLİ BİRİM NÖBETİ

Aynı personelin bu nöbeti riskli birimlerden herhangi birinde tuttuğunu varsayalım.
Riskli birimde 56 saat fazla için; 90 olan gösterge rakamı %50 artırılır 90*1,5= 135
(Gösterge rakamı) 135 * (aylık katsayı) 0,096058 = 12,97
56 saat nöbet * 12,97 = 726,32 (brüt) – 5,51 (damga vergisi) = 720,81 (net ele geçen)


DİNİ BAYRAMLARDA TUTULAN NÖBET

Aynı personelin bu nöbetlerden 24 saatlik bir nöbeti bayramın son günü yani 27 Haziran 2017 tarihinde riskli birimlerden herhangi birinde tuttuğunu varsayalım. Bu durumda bize ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN gerekli olacak. Burada “Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.” Şeklinde tarif edilir. Bu durumda bayramın son günü gece 24 de sona ermiş olduğundan bayramın son günü tutulan 24 saat nöbetin 16 saati dini bayram farkı ile kalan 8 saati ise riskli birim farkı ile hesaplanmalıdır.

56 saat nöbetin 16 saati bayram. Bayram için katsayı %50 + %20 = %70 artar. 
90*1,70=153 (dini bayram için gösterge rakamı)
153*0,096058=14,70 bir saatlik bayram nöbeti ücreti
40 saat nöbet * 12,97 = 518,80
16 saat bayram * 14,70 = 235,20
518,80 + 235,20 = 754,00 Brüt – 5,72 (DV) = 748,28 (Net) alacaktır.
Burada arefe günü cumartesi günü olduğundan sabah 8 de nöbete gelen bir personelin ilk 5 saati normal nöbet katsayısı, saat 13:00 ten sonraki bölümü ise bayram katsayısı ile hesaplanmalıdır.

Yaşar YARIMOĞLU
Tıbbi Sekreter/Mutemet

SAĞLIK PERSONELİ NÖBET HESAPLAMA PROGRAMINA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ.KÖŞE YAZILARIMIZ


Bu Makaleyi Facebookta paylaş

Sıra NoHaber BaşlıkEklenme Tarihi.Link
1Sağlık Personeli Şiddete Son2017-10-25 15:53:19 Oku
2AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ2017-10-29 21:44:57 Oku
3SÜT İZNİ2017-11-01 15:13:08 Oku
4ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ2017-11-11 22:18:59 Oku
54924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR2017-11-11 23:00:14 Oku
64924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL UZMAN TABİP MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?2017-11-12 12:32:33 Oku
7UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR2017-11-12 16:51:47 Oku
8SABİT EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ 2017-11-12 21:27:10 Oku
9TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU2017-11-14 11:47:05 Oku
10İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI2017-11-14 12:10:56 Oku
11İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?2017-11-14 13:08:43 Oku
12BİREYSEL EMEKLİLİK BES2017-11-16 16:50:45 Oku
13SAĞLIK BAKANIMIZIN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MÜJDESİ SAHAYA NASIL YANSITILMALIDIR ?2017-11-16 17:14:31 Oku
14Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?2017-11-16 17:42:11 Oku
15STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:11:51 Oku
16SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:28:48 Oku
17TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:42:00 Oku
18HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİ2017-11-19 14:25:03 Oku
19Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır2017-11-19 21:12:14 Oku
20DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILIR ?2017-11-19 21:25:14 Oku
214/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI2017-11-21 21:48:54 Oku
22Taşeron Personelin Kadroya Talep Dilekçesi2017-12-25 21:22:17 Oku
232018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI2018-01-11 21:44:06 Oku
24PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME YÖNETMELİK 2018 GÜNCEL2018-02-11 21:55:26 Oku
254924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA2018-03-17 15:25:47 Oku
26AİLE YARDIMI HANGİ DURURUMLARDA GERİ ALINIR?TAYİN OLUNCA AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ YENİLENMELİ Mİ?2018-03-22 06:54:48 Oku
274B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ÖDENİR Mİ?2018-03-22 07:16:31 Oku
28DEVLET MEMURU ASKERDE OLDUĞU DÖNEMDE EŞ YARDIMI ALIR MI?2018-03-22 07:41:40 Oku
29MEMUR EMEKLİLERİNE AİLE YARDIMI VERİLİR Mİ?2018-03-22 07:49:20 Oku
30AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRMASI  2018-03-24 11:44:41 Oku
31SÜREKLİ TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ2018-04-12 18:56:38 Oku
32SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN TAŞERONLARIN SOSYAL YARDIMLARI2018-04-15 16:31:00 Oku
33Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi (Daimi İşçiler)2019-02-12 09:43:46 Oku
34Sürekli Görev Yolluğu Hangi Hallerde Nasıl Verilir2019-01-30 06:35:49 Oku
354B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ​2019-03-04 11:33:14 Oku
36Şehir Hastanesi2019-03-15 21:18:34 Oku
37Bursa Şehir Hastanesi2019-03-15 21:30:30 Oku
38İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama2019-03-26 21:47:28 Oku
39Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Yan Ödeme Puanları2019-03-28 05:39:57 Oku
40Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Özel Hizmet Tazminat Oranları2019-03-28 05:48:35 Oku
41Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Oranları2019-03-28 05:51:21 Oku
42Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin 666 KHK Ek Ödeme Oranları2019-03-28 05:54:50 Oku
43Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Ek Tazminat, Bölge Tazminatı ve 28B OHAL Tazminat Oranları ile Maktu Tutarları2019-03-28 05:59:16 Oku
44HİTAP TAKİP PROGRAMI2019-06-02 17:45:00 Oku
452019 Temmuz Memur Maaş Katsayıları2019-07-13 21:15:18 Oku
464/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Hesaplama Programı2019-09-20 11:22:36 Oku
 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş