4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Yıllık İzin Ücreti


4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Yıllık İzin Ücreti


Konu: 4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Yıllık İzin Ücreti

          4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak çalışanların dinlenme hakkı 53 üncü madde ile izin hakkının yanmayacağı güvence altına alınmıştır. Mezkur maddede “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.” Hükmü yer almakta olup, mezkur kanunun 59 uncu maddesinde ise, “iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.” şeklinde belirtilmiştir.

           Sözleşmenin feshinden önceki son brüt ücret üzerinden hesaplama yaparak izin ücretinin ödenmesi gereklidir. Bu ücret hesaplanırken sadece brüt sözleşme ücretinin hesaba alınacağına dair İş Kanunu’nun Tatil ücretine girmeyen kısımlar başlıklı 50 inci maddesinde; “Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.” Hükmü yer almaktadır.

                  Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Ücreti her türlü yasal kesintiye tabidir. Asıl ücrette hangi kesintiler yapılıyorsa izin ücreti de aynı kesintilere tabi olacaktır. Bu kesintiler, SGK işçi ve işsizlik primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi’dir.

Örnek Hesaplama: Aylık brüt ücreti 2.500 TL olan ve toplam kullanılmamış izin gün sayısı 10 olan çalışanın işten ayrılması durumunda kullanılmamış yıllık izin parası aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 2.500/30*10 = 833,33 TL (Brüt) – Kesintiler = Ödenecek Miktar Son olarak, yıllık izin ücretine ilişkin zamanaşımı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Zamanaşımı süresi ise 5 yıldır ve ödenmediği zamanlara ait olarak yasal faiz işletilecektir. Yani kullanmadığı izinlerinin ücreti işten ayrılırken ödenmeyen ya da eksik ödenmiş olan işçi, bu izin ücretine dair haklarını 5 yıl içinde işverenden talep edebilir.

                 Sözleşme feshedilmeden önce bu ödeme gerçekleşirse son ay ki bildirgeye söz konusu tutar eklenir. Eğer işçi için sözleşme feshedildikten sonra geriye dönük olarak bir işlem yapılacak ise;

Sigorta İşveren Uygulama Tebliği 7.2-
Ücret ve Ücret Niteliğindeki Kazançların Prime Tabi Tutulmasına İlişkin Hususlar 4857 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği öngörülmüştür. Bu nedenle, sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretlerin hizmet akdinin feshinden sonra ödenmesi halinde, 4857 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre akdin feshedildiği tarihte hak kazanıldığı nazara alınarak, bu nitelikteki yıllık izin sürelerine ilişkin ücretler akdin feshedildiği ayın kazancına dahil edilecektir. Akdin feshedildiği ayda çalışılan gün sayısına tekabül eden günlük prime esas kazancın, prime esas günlük kazanç alt sınırının 7,5 katından fazla olması halinde, aşan kısım prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Yukarıdaki hususlar bireysel olarak bilgi edinilmesi amaçlı hazırlanmıştır.

Pdf Olarak İndir


Hazırlayan
Emrah ÖZEN

 

Tarih: 13/11/2019 - 13:06