4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Gece Çalışması Hk.


4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Gece Çalışması Hk.


 

Konu: 4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Gece Çalışması Hk.
Gece çalışması ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenleme mevcuttur. Çalışma hayatında gece kavramı, İş Kanunun 69. maddesinde ‘’en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.’’ olarak düzenlenmiştir. İlgili hükmün devamında ise;‘’İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. (Ek cümle: 4/4/2015-6645/37 md.) Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.’’ 375 KHK 23 üncü madde Toplu İş Sözleşmesi’nin Gece Çalışması bölümünde; “Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir.” Hükmü yer almaktadır.
      Ayrıca konu ile ilgili olarak gece çalışmasının 7,5 saati geçmesi durumunda fazla çalışma ücreti ödenmesi gerektiğine dair Yargıtay İçtihatları şöyledir;
     Yargıtay Genel Kurulu gece çalışmalarında 7.5 saatin üzerindeki çalışmaların fazla çalışma olarak değerlendirilmesi ve haftalık 45 saatin geçip geçmediğine bakılmadan ücretin yüzde 50 zamlı ödenmesi yönünde görüş bildirmiştir. Bu oran toplu iş sözleşmesinde %60 olarak belirtilmiştir.

      Yargıtay 9. H.D. 2017/26762 E. , 2017/19556 K.; ”12 saatlik çalışmada 1.5 saat ara dinlenme düşüldüğünde fiili çalışma süresi 10.5 saat olup yapılan gece çalışmasındaki 7.5 saati aşan 3 saat, haftalık çalışma süresine bakılmaksızın fazla çalışmadır.”

    İşçi 24 saat çalışma esasına dayalı çalışıyorsa (Güvenlik hariç) ve işçinin çalışma süresi haftalık 45 saati aşmasa bile, gece vardiyasının 7.5 saati aşmış ise işçiye %60 zamlı olarak fazla çalışma ücreti ve 20.00-06.00 arasındaki çalışmalarına ise %10 zamlı gece çalışması zammı ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Dosya İndir


Hazırlayan
Emrah ÖZEN

Tarih:13/11/2019 - 12:02