4/B Sözleşmeli Öğretmen Kadroya Geçişi ve Mali Hakları


4/B Sözleşmeli Öğretmen Kadroya Geçişi ve Mali Hakları


652 SAYILI KHK GÖRE KADROLU ÖĞRETMENLİĞE ATANAN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİT YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

652 sayılı KHK ya göre atanmış 4/B Sözleşmeli Personelin, İlişik kesme zamanı ve ilişik kesildiğinde mali haklarının ne olacağına dair teredütler bulunmakatdır.Bilindiği üzere bu statüde çalışan Sözleşmeli peroneler için "652 sayılı KHK ya göre atanmış iseler bu khk'nın ek 4. maddesinin 4. bendinde şu ibare yer alır:
"(4) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz." denilmektedir.

Bu durumda; 15/10/201-14/11/2019 Döneme ait maaşını 15/10/2019 tarihinde peşin alan Sözleşmeli personelin atama sonucu işe başlaması ve mali haklarının ne olacağını açıklayacağım.

SGK yazısında da görüleceği üzere bu kişilerin HİTAP girişleri, atamalarını takip eden aybaşı olacağı yazmaktadır.. Bu durumda bu aybaşı nasıl değerlendirilir.
Yazı için tıklayın

Atama kararnamesi gelen 4/B Sözleşmeli Personelin 15/10/2019-14/11/2019 Dönemi maaşını peşin aldığından,  4/B olarak SGK çıkışı 14/11/2019 tarihinde yapılacak ve 15/11/2019 tarihinde Kadrolu olarak Emekli Sandığına giriş yapılacaktır. Bu esnada Peşin aldığı maaş döneminde, varsa ek dersleri, Sözleşmeli statüde çalıştığı dönem içine alınarak sigorta kesintisi uygulanacak ve  15/10/2019-14/11/2019 (Ekim 2019) SGK Dönemi e-bildirgesinde maaş ile birleştirilerek yasal süresi olan 23/11/2019 tarihine kadar bildirilecektir. Bu esnada 14/11/2019 çıkışı 4A olarak SGK'dan yapılacak ve bildirgesinde bu çıkış işlenecektir. Emekli sandığına girişi 15/11/2019 yapacağınız sırada "Bu Kişi 4A Kapsamında" uyarısı almamak için önce 4A sigorta çıkışının yapılmesi gerekir.
İşten çıkış nedeni olarak " Statü Değişikliği" seçilmelidir.

Bu konuda Kamu denetçisinin Tavsiye kararı aynen şu şekildedir.

"Uyuşmazlık konusunun statü değişikliğinin gerçekleştiği ve hukuki sonuçlarını doğurduğu tarihe ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. ÖSYM tarafından işten ayrılış bildirgesinde 12.09.2013 olarak düzenlenen işten ayrılış tarihinin başvuran tarafından 14.09.2013 olarak düzeltilmesi talep edilmektedir. 
6495 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde, bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip 5 / 6 eden ay başından itibaren hak kazanacağı ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacağı kurala bağlanmaktadır.
Bu sebeple başvuran her ne kadar 13.09.2013 tarihinde memur kadrosuna atanmış ise de söz konusu statünün mali ve sosyal haklarına 15.09.2013 tarihi itibariyle hak kazanacaktır. 
Başvuran 15.09.2013 tarihine kadar önceki pozisyonundan (sözleşmeli personel) kaynaklanan mali ve sosyal haklardan yararlanacaktır, başka bir ifadeyle memur kadrosuna atama işlemi, mali ve sosyal haklar bakımından hukuki sonuçlarını 15.09.2013 tarihinde doğuracaktır. 
Buna bağlı olarak başvuranın 5510/4-a kapsamında sigortalı olduğu çalışması 14.09.2013 tarihinde son bulmakta, 5510/4-c kapsamında sigortalı olmayı gerektiren işe girişi de 15.09.2013 tarihinde gerçekleşmektedir. Başvuranın 5510/4-a kapsamında sigortalı olduğu işten ayrılış tarihinin 12.09.2013 olarak bildirilmesinin, 6495 sayılı Kanun gereğince 5510/4- c kapsamındaki sigortalılık tescili 15.09.2013 tarihinde yapıldığından 13.09.2013 ve 14.09.2013 tarihlerinde sosyal güvenlik yönünden hak mahrumiyetine yol açtığı görülmektedir. 
13. ÖSYM tarafından 15.08.2013-14.09.2013 dönemine ilişkin maaş ve sigorta primi ödemelerinin tam olarak yapıldığı ifade edilmekte ise de işten ayrılış tarihinin 12.09.2013 olarak bildirilmesi sebebiyle 2013/8 dönemi için başvuranın 29 gün hizmeti bulunmaktadır. 
SGK tarafından Kurumumuza gönderilen 30.11.2017 tarihli yazıda da belirtildiği üzere, söz konusu hususun düzeltilmesi için ÖSYM tarafından başvuranın 5510/4-a kapsamındaki sigortalılığı için iki günlük ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi ile ayrılış tarihi 14.09.2013 olacak şekilde 2013/8 dönemi için 30 gün hizmeti geçmemek üzere SGK’ya bildirim yapılması gerekmektedir. 
14. Diğer yandan ÖSYM tarafından SGK’ya gönderilen işten ayrılış bildirgesinde, başvuranın işten ayrılış nedeninin “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi” olarak işaretlendiği, söz konusu işten ayrılış nedeninin düzeltilerek “35-6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler” olarak işaretlenip SGK’ya gönderilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Nitekim ÖSYM tarafından Kurumumuza gönderilen 06.11.2017 tarihli ve E.44132 sayılı yazıda başvuranın 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrosuna atandığı ifade edilmektedir. 
15. Bu gerekçelerle başvuranın sosyal güvenlik hakkı yönünden iki günlük hak kaybına yol açan işten ayrılış tarihinin 12.09.2013 olarak bildirilmesine ilişkin işlemin ve işten ayrılış nedeninin “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi” olarak belirtilmesi işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme 
16. İyi yönetim ilkelerine 28.03.2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6’ncı maddesinde yer verilmiş olup ÖSYM’den istenen bilgi ve belgelerin Kurumumuza süresi içinde ve gerekçeli olarak gönderildiği, anılan idarenin başvuranla ilgili işlemlerinde hesap verilebilirlik, makul sürede ve gerekçeli karar verme, kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi ilkelerine uygun hareket ettiği, ancak başvurana hangi sürede hangi mercilere başvurabileceğini göstermediği, dolayısıyla iyi yönetim ilkelerinden karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi ilkesine uymadığı anlaşılmış olup idarenin bu ilkeye de uyması beklenmektedir. VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
17. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 21’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup 6 / 6 Ankara İş Mahkemesinde yargı yolu açıktır. Tavsiye Kararının ilgili idareye tebliğ tarihi başvurana ayrıca bildirilecektir. VII. KARAR Açıklanan gerekçelerle, Başvurunun kabulüne, başvuranın 5510/4-a kapsamındaki sigortalılığı için iki günlük ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi ile işten ayrılış tarihi 14.09.2013 olacak şekilde 2013/8 dönemi için 30 gün hizmeti geçmemek üzere SGK’ya bildirim yapılması ve işten ayrılış nedeninin “35-6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler” olarak düzeltilerek SGK’ya gönderilmesi hususunda ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna, Kararın BAŞVURANA, ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİNE ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi’nce karar verildi"

Bu durumda 4/B'den Kadrolya geçen Öğretmenlerin giriş ve çıkışlarında, önceki pozisyonlarındaki mali hakları geri alınmayacak ve dönem sonu itibarıyla 30 gün üzerinden sigortalılıkları bildirilerek primleri tam yatırılacak. 

Örneğin: 15/10/2019-14/11/2019 Dönemine ait maaşını peşin alan personelin 10/11/2019 tarihinde atama kararnamesi geldi. Bu atama kararnamesi ilgili kanunun EK-4. Maddesi 4. fıkrası gereği "Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. ..." peşin aldıkları maaşlar tahsil edilmeyecek.
Bu kişilerin sigorta çıkışları 14/11/2019 ve çıkış nedeni olarak  652 sayılı khk olarak atananlar için "Statü değişikliği" seçilecek. Dönem bildirgesinde 30 gün SSK günü ve tam primleri yatırılacak. Daha sonra atandıkları kurumca Emekli Sandığına girişleri 15/11/2019 olarak yapılacak ve normal maaşlarını almaya başlayacaklardır..Çıkış hakkında SGK yazısı

"T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
KAMU KURUMLARINA ÖNEMLE DUYURULUR

6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 49 uncu madde ile kamu kurum ve kuruluşlarında kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında çalışanlar ile geçici 41 inci maddede belirtilen kurumlarda çalışanların 2/8/20013 tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına müracaat etmeleri halinde doksan gün içinde kurumlarına devlet memuru olarak atanmalarına imkan sağlanmış olup 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalışan personelin; e-sigorta yoluyla verilecek işten ayrılış bildirgesinde e-bildirge yoluyla verilecek aylık prim ve hizmet belgesinde işten ayrılış nedeni “35- 6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler” olarak işaretlenecektir."

MEB Bu konuda yazısı tıkla

Yazar: H.Tuğrul SÜMER - Mutemet Yazar 23/10/2019 - 01:46