4924 Sayılı Sözleşmeli Pratisyen Hekim Maaş Hesaplama


4924 Sayılı Sözleşmeli Pratisyen Hekim Maaş Hesaplama


4924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR

4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik yönünden iki tür sigortalı sayılma durumu vardır:sayılı Kanunun 4/c bendine tabi sigortalı sayılanlar:4924 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, sözleşmeli personelin istekleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirileceği düzenlenmiştir.Buna göre 657 sayılı Kanun 4/a bendi kapsamında kadrolu olarak çalışmakta iken veya ilk defa sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin istekleri halinde 5510 sayılı Kanun 4/c bendi kapsamında sigortalı sayılmaları gerekmektedir.

1-Uzman Tabip

2- Pratisyen Tabip

3- Diğer Sağlık Personeli

Bu yazımızda 4924 sözleşmeli statüde görev yapan Pratisyen Tabiplerin Mali ve Sosyal Haklarını ele alacağız.4924 Sayılı Kanun Nedir ?Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları taşra teşkilatında 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.4924 Sözleşme Ücretleri Nasıl Belirlenir ve Nasıl Ödenir
1- Genel Bütçeden Ödenir

2- 657 Gibi peşin ödenmez çalıştıktan sonra ödenir

3- Sözleşme Ücreti Belirlenirken 657 4/B tavan ücreti esas alınır.

2017 yılının ilk 6 ayı için bu ücret 4687,27 TL'dir.

4924 Sözleşme Ücreti Tespit Edilirken Hangi kriterlere bakılır
1-Görev Yapılan İl ve İlçenin gelişmişlik düzeyi

2- Personelin Unvanı

3-Hizmet Süresi

1-Görev Yapılan İl ve İlçenin gelişmişlik düzeyi : DPT tarafından hazırlanan '' ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması çalışmasında baz alınan il ve ilçelerinin gelişmişlik sıralamasına göre belirlenir.

Yani 3. Bölgede Çalışan bir Pratisyen Hekimin Oranı 1,310 'dur.

2- Personelin Unvanı : Çalışmamız Pratisyen Tabipler İçindir.

3- Hizmet Süresi: 4924 Sözleşmeli Personelin ücret tablosunda kullanılacak oranlar şu şekildedir.

a) - 0-5 Yıl arası hizmeti olanlara sözleşme brüt ücretinin % 96 'sı

b)- 5-15 Yıl arası hizmeti olanlara sözleşme brüt ücretinin % 98'i

c )-15 yıldan fazla hizmeti olanlara Sözleşme Brüt Ücretinin % 100 ' ü ödenir.

Hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde memuriyette geçen diğer süreler göz önüne alınmaz . Yalnızca 4924 Sözleşmeli Statüde çalışılan süreler esas alınır.Bingöl'de görev yapan bir Pratisyen Tabip'in sözleşme Brüt Ücretini açıkladığımız verilere göre hesaplayalım.Toplam Hizmet Süresinin 0-5 yıl aralığında olduğunu varsayalım.

Hesaplanma Yöntemi: 4687,27 (657 4/B Tavan Ücreti) X 1,31 (3. Bölge Ücret oranı)= 6.140,32 Toplam Tutar

6.140,32 X 0,96 (Hizmet Süresi 0-5 yıl olan Pratisyen Tabip ) = 5.894,71

Hizmet Süresini 5-15 Arası olduğunu varsayalım

6.140,32 X 0,98 = 6.017,51 (Sözleşme Ücretinin % 98'ini alırdı )

Hizmet Süresi 15 Yıldan daha fazla olsaydı

6.140,32 TL alırdı. Yani sözleşme ücretinin % 100'ünü alırdı.

4924 sözleşmeli statüde çalışan Pratisyen Tabiplerin mali ve sosyal haklarının büyük bir kısmı 657 sayılı kanun ile benzerlik göstermektedir.

Nöbet ve İcap Ücreti, DSSÖ , Harcırah Ödemesi, Yiyecek yardımı , Giyecek yardımı ve Aile yardımı 657 Sayılı Devlet Memuru kanunundaki esaslar ile aynıdır. Yani bu konular için 657 de ki hükümler uygulanır.
4924 Sözleşmeli statüdeki Pratisyen Tabip 657 Sayılı kanundan farklı olarak Yabancı Dil Tazminatı Alamaz.

İzin ve rapor hakkındaki Hükümler.

Sözleşmeli Personelin İzinleri hususunda 657 sayılı Devlet memurları Kanunu Uygulanır

Rapor durumunda ise 30 günü aşan hastalık izinlerinde sözleşmeli personele yarım sözleşme ücreti ödenir.

4924 Sözleşmeli statüde görev yapan bir Pratisyen hekimin aynı yıl içerisinde 60 gün rapor aldığını varsayalım. İlk 30 Günde herhangi bir kesinti yapılmaz maaşında ancak ikinci 30 günlük raporunda ise sözleşme ücreti ikiye bölünerek ödenir.

Örnek : 0-5 Yıl arası Hizmet Süresi olan , Bingöl ' de görev yapan bir Pratisyen Tabip Ocak ayında 30 gün, Şubat ayında da 10 Gün rapor almıştır. Maaşı nasıl hesaplanır.
Pratisyen Tabip'in Sözleşme ücreti =6.140,32 TL'dir.

Ocak ayında 30 gün rapor almıştır. Aynı takvim yılı için 30 gün hastalık izni hakkı olduğundan ocak ayındaki 30 Günlük raporundan herhangi bir kesinti yapılmaz.

Şubat ayında ise aldığı 10 günlük hastalık izninde , 10 gün sözleşme ücretinin yarısı ödenir.
6.140,32 TL / 30 =204,67 (Günlük Sözleşme Ücreti)

Normalde 204,67 TL Olan günlük sözleşme ücreti raporlu olduğu 10 gün için 204,67 / 2 = 102,33 (Günlük )olarak ödenir.
10 * 102,33 = 1023,30

20*204,67 = 4093,40

Toplam Alacağı Brüt Ücret = 1023,30+4093,40 = 5.116,70 TL'dir

Not:Hesaplamalar 2017 Ocak-Temmuz dönemine göre hesaplanmıştır.

 

Menderes ÖZER

Mutemet/Yazar

1 MART 2017