Yıllık İzinlerini Kullanmayan İşçiler İçin (Toplu İzin)


Yıllık İzinlerini Kullanmayan İşçiler İçin (Toplu İzin)


Konu: Yıllık İzinlerini Kullanmayan İşçiler İçin (Toplu İzin)

          Sayıştay’ın 2018 Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda şu ifadelere yer verildi; 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri” başlıklı 53 üncü maddesinde “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.” Denetimler sonucunda yıllık izin hakkının çalışanların dinlenmesi ve işyerindeki veriminde düşüş yaşanmaması için tanınan bir sosyal hak olmasına rağmen mali bir hak olarak görülmesi nedeniyle, işçilerin yıllık ücretli izinlerini kullanmayarak biriktirdiği, bunun sonucunda iş akdinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçilere önceki yıllarda kullanmadıkları yıllık izinler için sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden toplu olarak ödeme yapılmak zorunda kalındığı görülmüştür. Bu durumun, kamu idarelerinin nakit yönetimini olumsuz etkileyeceği ve ek maddi külfet oluşturabileceği değerlendirilmektedir.

      Yukarıda anılan ifadeler üzerine kurumların işçilerine yıllık izinlerini kullandırtmaları gerekmektedir. İşçi kendi rızası ile izin kullanmaz ise ve bu durum genele yayılırsa uygulanabilecek mevzuat hükmü şöyledir;

          “03/03/2004 Tarih ve 25391 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin Toplu İzin başlıklı bölümünün 10 uncu Maddesine göre;
İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir. Bu uygulamaya gidildiğinde, izin kurulu izin çizelgelerini, toplu izne çıkacak işçiler aynı zamanda izne başlayacak ve Kanunun 53 üncü maddesindeki izin sürelerine ve yol izni isteklerine göre her işçinin izin süresinin bitimini gösterecek biçimde düzenler ve ilan eder. Toplu izin dönemleri, bu dönemlerde henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak şekilde belirlenebilir. Şu kadar ki, ertesi yıl veya yıllarda bu toplu izin yönteminin uygulanmaması halinde, bu durumda olanların gelecek yıllık ücretli izne hak kazanacakları tarih, genel esaslara göre belirlenir.

Toplu İzin Uygulaması Dışında Tutulacak İşçiler Madde 11 — Toplu izin uygulanması halinde işveren veya işveren vekili, işyerinin korunması, işyerindeki araç, gereç, donatım veya makinelerin bakımı, hazırlanması, temizlenmesi veya güvenliğinin sağlanması gibi zorunlu durumlar için yeter sayıda işçiyi toplu izin dışında tutabilir. Bu durumda olanların yıllık izinleri toplu izin döneminden önce veya sonra diledikleri tarihte verilir.” Yukarıdaki hükümler çerçevesinde yıllık izinlerin birikmesinin önlenebileceği hususu tarafımızca mütalaa edilmektedir.

Görüş Yazısını indir

Hazırlayan
Emrah ÖZEN

 

Tarih: 13/11/2019 - 13:26