mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

2019 TEMMUZ EŞ YARDIMI


2019 TEMMUZ ZAMLI EŞ YARDIMIEş Yardımı : 278,69 TL

Eş Yardımı Nedir ?

Eş için aile yardımı, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşi (resmi nikahlı) için ödenir. Geçici bir süre için bile olsa, menfaat karşılığı çalışan veya sosyal güvenlik kurumundan aylık alan ya da aylık almamakla birlikte ticari sayılabilecek bir faaliyet yürütmek üzere sosyal güvenlik kurumuyla (isteğe bağlı sigortalılık hariç) ilişkilendirilen eş için; bu durumları devam ettiği sürece, memura aile yardımı ödenmez.

Eş yardımı miktarı ne kadar ne nasıl hesaplanır ?

Eş için ödenecek aile yardımının miktarı, 2.134 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenir.

 

Eş yardımına hak kazanma

Eş için aile yardımı ödeneğine, evlenme tarihini (resmi nikâh tarihi) takip eden aybaşından itibaren hak kazanılır. Memur, bu konudaki beyan tarihini izleyen aybaşından geçerli olarak da yardımdan yararlanır. 10.02.2016 tarihinde evlenen memur, bu tarihi takip eden aybaşı olan 15.02.2016 tarihinde; 17.02.2016 tarihinde evlenen memur bu tarihi takip eden 15.03.2016 tarihinde eş için aile yardımı ödeneğine hak kazanacaktır.

 

Eş yardımının kesileceği haller

Eşin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması ya da sosyal güvenlik kurumundan aylık almaya başlaması; eşin ölmesi; boşanma gibi durumlarda, olayın gerçekleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren, eş için ödenmekte olan aile yardımı artık ödenmez.

10.02.2016 tarihinde eşi çalışmaya başlayan memur, bu tarihi takip eden aybaşı olan 15.02.2016 tarihinde; 17.02.2016 tarihinde eşi çalışmaya başlayan memur bu tarihi takip eden 15.03.2016 tarihinde eş için aile yardımı ödeneğini kaybetmiş olacaktır.

Aşağıda belirtilen durumlarda aile yardımı ödeneği ödenmez:
- Eşin tarım sigortalısı olması.
- Eşin sigortalı olarak çalışması.
- Eşin sigortalı olmasa bile ücret/menfaat karşılığı çalışması. - Eşin memur olması.
- Eşin herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan aylık alması.
- Eşin Ölmesi.
- Boşanma.

 

Aylıksız izindeki eş için eş yardımı ödenir mi ?

Doğum sebebiyle aylıksız izin alan sigortalı eşin menfaat karşılığı çalışmaması ve her hangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almaması kaydıyla aylıksız iznin bitimine;

eşi askere giden bayan devlet memurunun eşinin asker dönüşü memuriyete başlayana kadar Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen surette beyanda bulunmak suretiyle eş ve çocuklar için belirlenmiş olan aile yardımı ödeneğinden faydalanmasının mümkün bulunduğu,

Sayıştay Kararı Kararın Çeşidi :
3.Daire Kararı ,Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar ,Kararın Numarası : 74, Kararın Tarihi : 22.06.2000 ,Gümüşhane Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1998

Devlet memurunun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte ise de, bu süre içinde aylık ödenmediğinden, Devlet memuru olan diğer eşe aile yardımı ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

ÜCRETSİZ İZİNDE EŞ YARDIMI-SAYIŞTAY KARARI Kararın Çeşidi : 3.Daire Kararı Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar Kararın Numarası : 74 Kararın Tarihi : 22.06.2000 Gümüşhane Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1998 Devlet memurunun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte ise de, bu süre içinde aylık ödenmediğinden, Devlet memuru olan diğer eşe aile yardımı ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

 

İşsizlik ödeneği alan eş için eş yardımı ödenir mi ?

-25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanununun 47. maddesinin (h) bendinde “İşsizlik ödeneği: Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme” olarak tanımlandığından; kanun hükümleri uyarınca işsizlik ödeneği alan kişilerin bir sosyal güvenlik kumulundan aylık almasından söz edilemeyeceği için memur olmayan eş için aile yardımı ödeneğinin ödenebileceği,

İşsizlik ödeneğinden yararlanma durumunun, sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirme ya da aylık alma şeklinde değerlendirilemeyeceği ve işsizlik ödeneği almakta olan eş için memurun aile yardımı alabileceği düşünülmektedir.
Görüş yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

ÖZET: İşsizlik ödeneği alan eşi için Devlet memuruna aile yardımı ödeneği ödenip ödenemeyeceği hususunda.(18/11/2013-17743)

Belediyenizde Devlet memuru statüsünde çalışan personele işten çıkarılması sebebiyle işsizlik ödeneği alan eşi için aile yardımı ödeneği ödenip ödenemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Aile Yardımı Ödeneği” başlıklı 202 nci maddesinde “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir…” hükmü yer almaktadır. Ayrıca eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas (1.500) gösterge rakamı 3/7/2011 tarihli ve 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/7/2011 tarihinden itibaren (2.134) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Eş için aile yardımı ödeneği yapılabilmesi; eşin menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması şartına bağlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri düzenleyen ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin “Sosyal yardımlar” başlıklı 12 nci maddesinde “Kamu personeline yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.b) Aile yardımı: Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir.” hükmü yer almaktadır.Diğer taraftan, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik sigortası ile ilgili tanımlar” başlıklı 47 inci maddesinin (h) bendine göre “İşsizlik ödeneği: Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme,” olarak tanımlanmış olup, anılan ödeneğin işsiz olan ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca işsizlik ödeneği almaya müstehak olan kişilere süreli yapılan bir ödemeyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; işsizlik ödeneğinin 4447 sayılı Kanun hükümleri uyarınca geçici süreli yapılan bir ödeme unsuru olması ve mevzuatımızda aylık olarak tanımlanmaması sebebiyle Devlet memuru statüsünde çalışan personelin işsizlik ödeneği alan eşi için, 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi ve Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükmü uyarınca Aile yardımı bildirimi verilmesi halinde eşin durumunda meydana gelen değişikliği takip eden aybaşından itibaren aile yardımı ödeneğinden faydalanabileceği değerlendirilmektedir

 

Emekli olup ikramiyesini alan ve emekli maaşını alabilmek üzere yaşını bekleyen eşi için kendisine, eş yardımı ödenir mi ?

Bilindiği üzere 657 sayılı kanunun 202’ nci maddesinde “Evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ödenir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm çerçevesinde ilgiliye aile yardımı ödeneğinin ödenebileceği, mütalaa edilmektedir.Görüş yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sayı :B.30.2.PAÜ.0.65.00.00/ …/10/2012
Konu : Aile Yardımı Ödeneği ……….. Müdürlüğüne

İlgi: ../…/2012 tarih ve …. sayılı yazı. İlgide kayıtlı yazının Başkanlığımızca incelenmesinden; …………….. Yüksekokulunda kadrolu olarak çalışan personelin, emekli olup ikramiyesini alan ve emekli maaşını alabilmek üzere yaşını bekleyen eşi için kendisine, aile yardımı ödeneğinin ödenip ödenmemesi hususumda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere 657 sayılı kanunun 202’ nci maddesinde “Evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ödenir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm çerçevesinde ilgiliye aile yardımı ödeneğinin ödenebileceği, Başkanlığımızca mütalaa edilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

 

İsteğe Bağlı sigortalılıkta eş yardımı ödenir mi ?
5510 sayılı kanunun 50 inci maddesi kapsamında, isteğe bağlı sigortalı olan ancak her ne olursa olsun menfaat karşılığı her hangi bir işte çalışmayan eşi için, devlet memuruna aile yardımı ödeneği verilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bakınız Devlet Personel Başkanlığı 24/06/2014 tarih 3077 sayı nolu görüş yazısı

 

Eşi Türk Vatandaşlığından çıkana eş yardımı verilir mi?

657 Sayılı Kanunun 205 inci maddesinde; “memur, eş için ödenen aile yardım ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümünü, takip eden aybaşından itibaren kaybeder” denilmiş, hak düşürücü nedenler arasında vatandaşlıktan çıkma sayılmamıştır. Buna göre, ilgili personele aile yardımının ödenmesinde herhangi bir sakınca olmadığı değerlendirilmektedir.Görüş yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

T.C. BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı : B.02.1.DİB.0.65.04.840/ 830 15 /08/2012
Konu : Eşi Türk vatandaşlığından çıkan memura aile yardımı …………………………………….
İlgi:02/08/2012 tarihli veB.02.1.DİB.4.61.53.00/841.02.01/229 sayılı yazı.

İlgi mail ile; ilçeniz Geyikli beldesi Yeni Mahalle Dere Camii imamhatipliğine açıktan atanan Adem YILMAZ’ın; eş ve çocuklarının Almanya’da ikamet ettiği, eşinin 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 20. maddesine göre 07/06/2001 tarihli 2637 sayılı BKK ile vatandaşlığımızdan çıkmasına izin verildiği ve 22/10/2001 tarihinde Türk Vatandaşlığından çıktığı belirtilerek ilgili personele aile yardımı ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202’nci maddesinde, Devlet memurlarına, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile çocukları için aile yardımı ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır. Aynı kanunun 205 inci maddesinde; “memur, eş için ödenen aile yardım ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümünü, takip eden ay başından itibaren kaybeder”denilmiş, hak düşürücü nedenler arasında vatandaşlıktan çıkma sayılmamıştır. Buna göre, ilgili personele aile yardımının ödenmesinde herhangi bir sakınca olmadığı değerlendirilmektedir. Bilgilerini rica ederim.

 

Tarım Sigortalı eş için aile yardımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202'nci maddesinde, Devlet memurlarına, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile çocukları için aile yardımı ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, tarım sigortalısı olan eşi bir menfaat karşılığı çalıştığını beyan ederek prim yatırdığı için ilgili personele aile yardımı
verilemeyeceği değerlendirilmektedir.Görüş yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

T.C. BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı :14999856-612.02-
Konu :Aile Yardımı ……………………………….. İ
lgi : 24/04/2015 tarihli ve 17383175-840-193 sayılı yazı.

İlgi yazı ile; eşi tarım sigortalısı olan personele (eşine dair) aile yardımı ödenmesinin imkanı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202'nci maddesinde, Devlet memurlarına, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile çocukları için aile yardımı ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, tarım sigortalısı olan eşi bir menfaat karşılığı çalıştığını beyan ederek prim yatırdığı için ilgili personele aile yardımı verilemeyeceği değerlendirilmektedir. Bilgilerini rica ederim2019 Temmuz Zamlı Çocuk Yardımı okumak için TIKLAYINIZ


 © 2015 mutemetler.net


mutemet
Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
uzmanmutemet@gmail.com

Facebook'ta Paylaş