mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

2018 TEMMUZ 4/C SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI


2018 Temmuz Zamlı Zamlı 4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşlar aşağıya çıkarılmıştır

4/C SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?


4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaş Brüt Ücret
Gösterge Puanı x Aylık Maaş Katsayısı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar
Ücretler
Madde 7- 
(1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir. 
a) Yükseköğrenim mezunlarına 25.808 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar. 
b) Lise ve dengi okul mezunlarına 23.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar. 
c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dâhil) mezunlarına 21.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.


4/C Geçici Sözleşmeli Personel Aile Yardımı ve Çocuk Yardımı
Gösterge Puanı x Aylık Katsayısı

0-6 Yaş = (Gösterge Puanı x 2) x Adet x Aylık Katsayı
6 Yaş Üzeri = Gösterge Puanı x Adet x Aylık Katsayı
Madde 7- 
(5) Geçici personele, 657 Sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri (Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.) hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.
(8) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.


4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Sendika Kesintisi
Damga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı (Genelde Binde 5 olduğu için program varsayılanı Binde 5 olarak ayarlanmıştır.)

4688 Sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU
Üyelik ödentisi
            Madde 25- (Değişik: 24/6/2004-5198/4 md.)
            Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.
            (Değişik ikinci fıkra: 1/7/2006-5538/14 md.) Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz.


4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Toplu Sözleşme Primi
Temmuz Zamlı, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 
Gösterge Rakamı x Aylık Katsayı

“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme”nin “Toplu sözleşme ikramiyesi” başlıklı 26. Maddesine göre Toplu Sözleşme İkramiyesi; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan “altmış Türk Lirası” ibaresi "750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.


4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Damga Vergisi Matrahı
Brüt Ücret + Aile Yardımı  + Çocuk Yardımı  + Sendika Ödeneği

4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Gelir Vergisi Matrahı
[ ( Brüt Ücret + Aile Yardımı + Çocuk Yardımı + Ek Ödeme) (MYO Emeklilik Primi % 9 (Kişi) + GSS % 5 (Kişi) + Sendika Aidatı + Özel Sigorta Poliçesi İndirimi + Sakatlık İndirimi ) ]
Gelir Vergisi Matrahından yapılacak indirimler:
Emeklilik Primi ve Genel Sağlık Sigortası Primi, Sendikalara ödenen aidatlar (işçi ve memur sendikaları), Özel Sigorta Poliçesi İndirimleri, Sakatlık indirimi

Gelir Vergisi Oranı
Gelir Vergisi Matrahı x Gelir Vergisi Oranı

4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Asgari Geçim İndirimi
Medeni duruma ve çocuk durumuna göre değişkenlik gösteren gelir vergisi indirimidir. 

Asgari Geçim İndirim Tutarı = Cari yılın başında uygulanan asgari ücret x Asgari Geçim İndirimi
Oranı x %15
Damga Vergisi Oranı
Damga Vergisi Matrahı x Damga Vergisi Oranı

Prime Esas Kazanç (P.E.K.) Tutarı
Brüt Ücret + Ek Ödeme
SSMATRAHI : ÜCRET + (EŞİSTİSNA-EŞYRD) + (ÇOCUKİSTİSNA-ÇOCUKYRD)

Malüllük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı (%11)
P.E.K. Tutarı x %11

Sağlık Primi İşveren Payı (%7,5)
P.E.K. Tutarı x %7,5

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi İşveren Payı (%2)
P.E.K. Tutarı x %2

Malüllük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı (%9)
P.E.K. Tutarı x %9

Sağlık Primi Sigortalı Payı (%5)
P.E.K. Tutarı x %5

4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Tahakkuk Toplamı
Brüt Ücret (Kıst veya Rapor Kesintili Hali) + Malüllük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı (%11) + Sağlık Primi İşveren Payı (%7,5) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi İşveren Payı (%2) + Aile Yardımı + Çocuk Yardımı + Sendika Ödeneği + Ek Ödeme

4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Kesintiler Toplamı
Gelir Vergisi (AGİ Düşülmüş Hali) + Damga Vergisi  + MYO Emeklilik Primi % 11 (Devlet)  + MYO Emeklilik Primi % 9 (Kişi)  + GSS % 7,5 (Devlet)  + GSS % 5 (Kişi)  + Nafaka Kesintisi  + İcra Kesintisi  + Kira Kesintisi + Sendika Aidatı

4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı NET ÖDEME
Tahakkuk Toplamı - Kesintiler Toplamı


2018 Temmuz Zamlı 4/B Sözleşmeli Personel Maaşları okumak için TIKLAYINIZ


 © 2015 mutemetler.net


mutemet
Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
uzmanmutemet@gmail.com

Facebook'ta Paylaş